:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-765129 แฟกซ์ 053-765409

ชื่อ: เนื่องในวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่น (International Anti-Corruption Day)

7 ธ.ค. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 นายพีระศักดิ์ รุ่งลักษมี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก และคณะผู้บริหาร แสดงเจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
เพื่อการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลแก่ ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ พนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร