:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-765129 แฟกซ์ 053-765409

ชื่อ: ประกาศคณะกรรมการควบคุมอาคาร เรื่อง การน ากฎกระทรวงก าหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563 มาใช้บังคับกับการควบคุมอาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2565

24 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_175_0_37_389.pdf