:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-765129 แฟกซ์ 053-765409

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1. ด้านกายภาพ

          1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก

หมู่ที่  1  บ้านสันติคีรี

หมู่ที่  2  บ้านอาแหละ

หมู่ที่  3  บ้านเลาสิบ

- บ้านป่าไม้อุทิศ (หมู่บ้านบริวาร)

หมู่ที่  4  บ้านธาตุ

หมู่ที่  5  บ้านป่าคาสุขใจ

- บ้านจะบูสี (หมู่บ้านบริวาร)

หมู่ที่  6  บ้านกลาง

หมู่ที่  7  บ้านอาแบ

หมู่ที่  8  บ้านป่าคาสามัคคี

หมู่ที่  9  บ้านพนาสวรรค์

หมู่ที่  10 บ้านแม่จันหลวง

- บ้านแม่เต๋อ (หมู่บ้านบริวาร)                  

หมู่ที่  11 บ้านเจียงจาใส

หมู่ที่  12 บ้านใหม่สันติ

หมู่ที่  13 บ้านตงจาใส

 

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก

                    ตั้งอยู่ที่ 110 หมู่  1 ตำบลแม่สลองนอก  อำเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย

-  โทรศัพท์  053 765129

-  โทรสาร   053-765409

 


 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ

                    ภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบล มีลักษณะพื้นที่ทั้งหมดตั้งอยู่บนยอดเขาสูง  5  ยอดดอย มีเทือกเขาลาดชันสลับกับแนวร่องน้ำตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางเฉลี่ย  1,200 เมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดจำนวน 115.26  ตารางกิโลเมตร หรือจำนวน 72,045  ไร่ โดยประมาณ

          1.3  ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะอากาศมี 3 ฤดูกาล  (ฤดูร้อน  ฤดูฝน ฤดูหนาว) ลักษณะอากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่บางครั้งอาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง เรียกว่า พายุฤดูร้อนอากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง 25 38 องศาเซลเซียส

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน มิถุนายน ตุลาคม  

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง       อากาศหนาวเย็น อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ  3 องศาเซลเซียส

1.4 ลักษณะของดิน

                    ลักษณะดินโดยทั่วไปในพื้นที่ตำบลแม่สลองนอกเป็นดินเหนียว ดินอุดมสมบูรณ์ดีเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชการเกษตร

2. ด้านการเมือง/การปกครอง         

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก ได้จัดตั้งหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล มีทั้งหมด 13  หมู่บ้านหลักและบ้านบริวาร 7 หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นตัวแทนของหมู่บ้านๆละ  2 คนประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี  เช่น  การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ในปี พ.ศ. 2556  ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  2,333  คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  5,432  คน  คิดเป็นร้อยละ  42.95  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 2,333 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 5,432 คน  คิดเป็นร้อยละ  42.95  ปัญหาคือประชาชนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ และการศึกษาน้อย เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต้องทำความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทำได้และทำไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอกก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเริ่มจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกชุมชนในเขตตำบล ในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล จากผลการประชุมทุกครั้งที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอกจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล นอกจากนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอกได้จัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานตำบล  อสม. และกรรมการชุมชน  โครงการอื่นๆ สำหรับประชาชน อีกหลายโครงการ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาตำบลให้เจริญเท่าเทียมกับตำบลหรือเทศบาลอื่นๆ และมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการค่อนข้างล่าช้าเนื่องจากข้อจำกัดด้านอัตรากำลังพนักงานตำบลจำกัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชน  ในด้านบริการ  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอกแบ่งเขตการปกครอง  ดังนี้

2.1 เขตการปกครอง

อบต.แม่สลองนอก  ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่  อำเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอ  แม่ฟ้าหลวง  65  กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดเชียงราย  75 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ       ติดกับ  อบต.  แม่สลองใน  อำเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย

ทิศใต้          ติดกับ  อบต.  ป่าตึง  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย            

ทิศตะวันออก  ติดกับ  อบต.  ป่าซาง อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

ทิศตะวันตก    ติดกับ  สหภาพเมียนมาร์

2.2 การเลือกตั้ง

                    ตำบลแม่สลองนอก ได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก ทั้งตำบล    เป็น ๑๓ หมู่บ้าน และเลือกสมาชิกสภาตำบล ออกเป็น  13 หมู่บ้านๆละ ๒ คน  

3. ประชากร

          3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

 

หมู่ที่

 

บ้าน

ประชากร

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านสันติคีรี

2,735

3,033

5,768

3,327

2

บ้านอาแหละ

126

130

256

133

3

บ้านเลาสิบ

224

200

424

123

4

บ้านธาตุ

557

569

1,126

360

5

บ้านป่าคาสุขใจ

447

393

840

251

6

บ้านกลาง

486

529

1,015

232

7

บ้านอาแบ

298

279

577

180

8

บ้านป่าคาสามัคคี

227

201

428

117

8

บ้านพนาสวรรค์

421

450

871

206

10

บ้านแม่จันหลวง

499

427

926

202

11

บ้านเจียงจาใส

583

598

1,181

263

12

บ้านใหม่สันติ

564

563

1,127

249

13

บ้านตงจาใส

370

345

715

139

รวม

7,537

7,717

15,254

5,782

ที่มา : จากสำนักงานทะเบียน  กรมการปกครอง  ณ เดือน  กรกฎาคม  2564

ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี

 

 

หมู่ที่

 

บ้าน

2561

2562

2563

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

1

บ้านสันติคีรี

2,901

3,249

2,772

3,125

2,747

3,064

2

บ้านอาแหละ

127

136

125

133

125

130

3

บ้านเลาสิบ

223

209

225

205

227

202

4

บ้านธาตุ

549

582

558

575

556

576

5

บ้านป่าคาสุขใจ

449

407

443

399

444

395

6

บ้านกลาง

492

525

472

521

476

526

7

บ้านอาแบ

313

291

305

287

301

283

8

บ้านป่าคาสามัคคี

230

207

229

204

229

203

9

บ้านพนาสวรรค์

429

459

425

452

424

449

10

บ้านแม่จันหลวง

496

401

501

410

500

426

11

บ้านเจียงจาใส

575

580

564

580

582

596

12

บ้านใหม่สันติ

549

560

553

560

564

562

13

บ้านตงจาใส

354

334

364

332

370

339

รวม

7,687

7,940

7,536

7,783

7,545

7,751

 

3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร

 

ลำดับ

ประชากร

หญิง (คน)

ชาย(คน)

หมายเหตุ

1

จำนวนประชากรเยาวชน

1,770

1,811

อายุต่ำกว่า 18ปี

2

จำนวนประชากร

5,089

5,068

อายุ 18-60 ปี

3

จำนวนประชากรผู้สูงอายุ

859

655

อายุมากกว่า 60 ปี

 

รวมประชากร

7,718

7,534

 

 

4. สภาพทางสังคม

4.1 การศึกษา

ตำบลแม่สลองนอกมีสถานศึกษาในเขตพื้นที่ จำนวน 5 สถานศึกษา

- โรงเรียนประถมศึกษา                                  จำนวน            6   แห่ง

- โรงเรียนมัธยมศึกษา                                   จำนวน             2   แห่ง

- ศูนย์การเรียนชุมชน                                   จำนวน             3   แห่ง

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                     จำนวน            8   แห่ง

- โรงเรียนสอนภาษาจีน                                 จำนวน             5   แห่ง

4.2 สาธารณสุข

สถานพยาบาล

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ                           จำนวน             2   แห่ง

- สถานพยาบาล                                         จำนวน              3   แห่ง

4.3 อาชญากรรม

ตำบลแม่สลองนอกไม่มีการก่ออาชญากรรมในคดีใหญ่ๆ มีแต่คดีลักเล็กขโมยน้อยทั่วๆไปเนื่องจาก       มีสถาบันหรือองค์กรรักษาความสงบภายในตำบล คอยดูแลความเรียบร้อย ดังนี้

- กองร้อย ทพ. 3207 หน่วยเฉพาะกิจทหารพานที่ 31   จำนวน               1   แห่ง

- หน่วยบริการประชาชนประจำตำบล                        จำนวน              1   แห่ง

- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)               จำนวน             45   คน

- ชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน( ชรบ.)             จำนวน            15    คน

4.4 ยาเสพติด

ปัญหายาเสพติดในชุมชนของตำบล  จากการที่ทางกองร้อย ทพ. 3207 หน่วยเฉพาะกิจทหารพาน   ที่ 31 ได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลทราบนั้น พบว่าในเขตตำบลเป็นพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านจึงเป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติด และยังพบผู้ค้ารายย่อยและผู้เสพติด จึงขอความร่วมมือกับทางผู้นำ  ประชาชน  หน่วยงานของตำบลช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ และร่วมกันแก้ไขปัญหามาโดยตลอด

4.5 การสังคมสังเคราะห์

ตำบลแม่สลองนอกได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้

- มีการสงเคราะห์จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์ 

- รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

- ประสานการทำบัตรผู้พิการ

- โครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน 

- โครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง

5. ระบบบริการพื้นฐาน

          ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้

5.1 การคมนาคมขนส่ง

                - ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง ถนนลาดยาง จำนวน   2  สาย  ระยะทาง   13   กม.

               -  ถนนของท้องถิ่นในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน  129  สาย  ระยะทางรวม 55.27 กม.

- ถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้านภายในตำบล มีจำนวน  11.55 กม.

 

5.2 การไฟฟ้า

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมทุกพื้นที่ได้หมด  เนื่องจากพื้นที่ตำบลแม่สลองนอกค่อนข้างกว้างและมีงบประมาณไม่เพียงพอ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้วในข้อบัญญัติ และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบแล้ว ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีไฟฟ้าใช้จำนวน 13 หมู่บ้าน จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า  2,980  ครัวเรือน

5.3 การประปา

การประปา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก มีระบบประปาภูเขาใช้ทั้งตำบลและมีน้ำใช้เกือบตลอดทั้งปี  ยกเว้นในช่วงหน้าแล้งประมาณ 2-3 เดือน เนื่องจากเป็นน้ำประปาภูเขาทำให้ต้นน้ำแห้ง ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก กำลังแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งโดยการประสานงานกับกรมทรัพยากรน้ำเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามจุดที่เกิดภัยแล้งต่อไป

5.4 โทรศัพท์

- สถานีรับ-ส่งสัญญาณโทรศัพท์เอกชน                จำนวน             5   ระบบ

- สถานีโทรคมนาคม (ชุมสายโทรศัพท์บ้านสันติคีรี)  จำนวน             2   แห่ง

5.5 ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก ยังไม่มีที่ตั้งทำการไปรษณีย์ในการขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ที่ตั้งทำการไปรษณีย์ในพื้นที่ยังเป็นเพียงส่งเอกสารและขนส่งพัสดุ ครุภัณฑ์ที่มีขนาดเล็ก แต่ในพื้นที่ตำบลแม่สลองนอก มีรถขนส่งพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่เป็นของเอกชน 

6. ระบบเศรษฐกิจ

6.1 การเกษตร 

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่  ชา  กาแฟ  เชอรี่ดอย ข้าว  ข้าวโพด ดังนี้

-  อาชีพทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์          ร้อยละ       75        ของจำนวนประชากรทั้งหมด

-  อาชีพค้าขาย                                  ร้อยละ         5        ของจำนวนประชากรทั้งหมด

-  รับจ้างและอื่นๆ                              ร้อยละ        20         ของจำนวนประชากรทั้งหมด

6.2 การประมง

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก ไม่ได้ประกอบอาชีพทำการประมง เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ไม่เอื้ออำนวยต่อการทำประมง

6.3 การปศุสัตว์

ในเขตพื้นที่ตำบลแม่สลองนอก ประชาชนส่วนใหญ่มีการเลี้ยงไก่และสุกร ไว้บริโภคและจำหน่าย เกือบทุกหมู่บ้าน

6.4 การบริการ

การบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก มีดังนี้

- ตู้ ATM                                           จำนวน    2     แห่ง

- โรงแรม/รีสอร์ท                                 จำนวน    35   แห่ง

- สถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากใบชา         จำนวน    51   แห่ง

- ตลาดสด                                         จำนวน      1   แห่ง

- สถานที่จำหน่ายอาหาร                        จำนวน    36   แห่ง

- สถานที่จำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดหรืออื่นๆ   จำนวน    57   แห่ง

- สถานบริการตัดแต่งทรงผมและเสริมสวย   จำนวน    11     แห่ง

- ปั๊มน้ำมันและก๊าช                              จำนวน    1     แห่ง

- ร้านซ่อมเครื่องยนต์                            จำนวน    1     แห่ง

- ร้านซ่อมอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์              จำนวน    1     แห่ง

- ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์                      จำนวน    9     แห่ง

- ร้านเกมส์                                        จำนวน    2     แห่ง

- ร้านอัดฉีดรถยนต์                              จำนวน    2     แห่ง

- ร้านถ่ายรูป/อัดรูป                              จำนวน    2     แห่ง

  การท่องเที่ยว

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เป็นแหล่งการท่องเที่ยวที่สำคัญจึงเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศมาเที่ยวชมในพื้นที่เป็นจำนวนมาก และยังมีการจัดงานเทศกาลชิมชา ซากุระงาม วัฒนธรรมชนเผ่า และกาแฟ ดอยแม่สลอง ในวันที่ 28 เดือนธันวาคม ถึงวันที่ 2 เดือนมกราคม ของทุกปี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ทำให้ประชาชนในตำบลมีงานทำ ค้าขายมีรายได้เพิ่มขึ้น

6.6 อุตสาหกรรม

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เช่น โรงงานชา โรงงานผลไม้ จำนวน  ๑๐  แห่ง  ที่ผลิตและจำหน่ายเป็นสินค้า OTOP ที่มีชื่อเสียงของตำบล

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

- สถานีบริการน้ำมัน                    1         แห่ง

- โรงแรม/รีสอร์ท                     35          แห่ง

- ร้านสะดวกซื้อ                          1         แห่ง

- ร้านขายขนมเค้ก                      4          แห่ง

- ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง            4          แห่ง

- ร้านขายเสื้อผ้า                         5          แห่ง

- ร้านค้าต่างๆ                          65          แห่ง

6.8 แรงงาน

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ที่มีอายุระหว่าง 15-60  ปี เป็นแรงงาน  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร และบางส่วนประชากรอายุระหว่าง  25-50 ปี ไปรับจ้างทำงานนอกพื้นที่ รวมทั้งไปทำงานต่างประเทศ เนื่องจากค่าแรงในพื้นที่ต่ำกว่าระดับ

 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

7.1 การนับถือศาสนา

     ประชาชนตำบลแม่สลองนอกมีชนเผ่าหลากหลายถึง 7 ชนเผ่า ซึ่งมีการนับถือศาสนาหลายศาสนาเช่น

-  นับถือศาสนาพุทธ

-  นับถือศาสนาคริสต์

-  นับถือศาสนาอิสลาม

-  นับถือบรรพบุรุษ

7.2 ประเพณีและงานประจำปี

-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่

-  ประเพณีตรุษจีน

-  ประเพณีไหว้พระจันทร์

-  ประเพณีโล้ชิงช้า

-  งานเทศกาลชิมชา ซากุระงาม วัฒนธรรมชนเผ่า และกาแฟ ดอยแม่สลอง

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

                    ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตตำบลแม่สลองนอกได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ เช่น การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากชา  กาแฟ  ผลไม้  การปัดผ้าชุดชนเผ่า สินค้าผลิตภัณฑ์ชนเผ่าต่างๆ

                    ภาษาถิ่น 

-           ภาษาจีนยูนนาน

-           ภาษาอาข่า

-           ภาษาลาหู่ 

-           ภาษาลัวะ

-           ภาษาเมี่ยน

-           ภาษาลีซู

-           ภาษาไทยใหญ่

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

      สินค้าและของที่ระลึกตำบลแม่สลองนอก  

-           ผลิตภัณฑ์จากชา

-           ผลิตภัณฑ์กาแฟ

-           ผลไม้เมืองหนาว

-           งานหัตถกรรมชาวเขา

8. ทรัพยากรธรรมชาติ

8.1 น้ำ : น้ำที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ำที่ได้จากแหล่งน้ำธรรมชาติ คือ อ่างเก็บน้ำแม่สลอง อ่างเก็บน้ำ     แม่จันหลวง และมีลำห้วยตามหมู่บ้าน

8.2 ป่าไม้ : ป่าไม้ในเขตตำบลแม่สลองนอก มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้สงวนแห่งชาติ

                ป่าปลูก (อบต.ดำเนินงาน)                       จำนวน        3,200      ไร่

                ป่าปลูก (กองอำนวยการปลูกป่า)               จำนวน      12,000      ไร่

8.3 ภูเขา : ในเขตตำบลแม่สลองนอก ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับแนวร่องน้ำ

8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติตำบลแม่สลองนอก อุดมสมบูรณ์ดี

9. อื่น ๆ

มวลชนจัดตั้ง

-  ลูกเสือชาวบ้าน                                  จำนวน     2  รุ่น       534     คน

-  กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ             จำนวน     1  รุ่น       150     คน

-  อาสาตำรวจหมู่บ้าน                             จำนวน     1  รุ่น        96      คน

-  กลุ่มพลังอาสาสมัครป้องกันไฟป่า             จำนวน     1  รุ่น        58      คน

-  ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิภัย                 จำนวน     1  รุ่น        75      คน