:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-765129 แฟกซ์ 053-765409

ชื่อ: ประกาศ เรื่องเจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2566

1 ธ.ค. 2565

รายละเอียด:


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


documents_file_312_19_34_55.pdf