head

หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ

ภาพกิจกรรม

เว็บบอร์ด

เอกสารดาวน์โหลด

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ระบบยื่นคำร้องออนไลน์

วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง อบต.แม่สลองนอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติ อบต.แม่สลองนอก
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศอบต.แม่สลองนอก
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางการติดต่อ
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน
การจัดการความเสี่ยงด้านทุจริต New!!
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
   
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
   
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
ย้อนรอยดอยแม่สลอง
ข้อมูลพื้นฐาน
ช่องทางการติดต่อ
ข้อมูลหมู่บ้าน
ชมดอยแม่สลอง
OTOP ชา
ที่พัก..ร้านอาหาร
แผนที่การเดินทาง
สิ่งอำนวยความสะดวกบนดอยแม่สลอง
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /
ครู /อบต
.
 
รายงานทางการเงิน
กระดาษทำการกระทบยอด (จ่ายจากเงินรายรับ) ปี 2558
กระดาษทำการกระทบยอด (จ่ายจากเงินสะสม) ปี 2558
งบทดลอง อบต.แม่สลองนอก ปี 2558
งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2558
รายงานรายจ่ายตามแผนงาน ปี 2558
งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2559
งบทดลองก่อน - หลังปิดบัญชี ปี 2559
รายงานรายจ่ายตามแผนงานสิ้นปี 2559
งบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบฯ 2560
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ปีงบฯ 60
รายงานรายจ่ายตามแผนงานสิ้นปี 2561
งบทดลองหลังปิดบัญชี 2561
งบทดลอง ณ 30 กันยายน 2561
งบแสดงฐานะการเงิน 2561
รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 2
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 3
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 4
งบทดลอง ณ 30 กันยายน 2562
งบทดลองหลังปิดบัญชี 2562
งบแสดงฐานะการเงิน 2562
รายงานรายจ่ายตามแผนงานสิ้นปี 2562
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4
งบทดลอง ณ 30 กันยายน 2563
งบแสดงฐานะการเงิน 2563
รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน อบต.แม่สลองนอก ปี 2563
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2564 ในรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2
งบแสดงฐานะการเงิน 2564
รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน อบต.แม่สลองนอก ปี 2564
 
footter