head

หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ

ภาพกิจกรรม

เว็บบอร์ด

เอกสารดาวน์โหลด

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ระบบยื่นคำร้องออนไลน์

วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง อบต.แม่สลองนอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติ อบต.แม่สลองนอก
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศอบต.แม่สลองนอก
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางการติดต่อ
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน
การจัดการความเสี่ยงด้านทุจริต New!!
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
   
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
   
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
ย้อนรอยดอยแม่สลอง
ข้อมูลพื้นฐาน
ช่องทางการติดต่อ
ข้อมูลหมู่บ้าน
ชมดอยแม่สลอง
OTOP ชา
ที่พัก..ร้านอาหาร
แผนที่การเดินทาง
สิ่งอำนวยความสะดวกบนดอยแม่สลอง
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /
ครู /อบต
.
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานผลการดำเนินการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานผลการดำเนินการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการดำเนินการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนพัฒนาสุขภาพตำบลแม่สลองนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสุขภาพตำบลแม่สลองนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ฐานข้อมูลสุนัขและแมว-ปี-62-แยกตามหมู่บ้าน
สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรค ปีงบประมาณ-2562
ฐานข้อมูลแหล่งกำเนินมลพิษที่เข้าข่าย ดำเนินการตามมาตรา 80 พื้นที่ตำบลแม่สอลงนอก
รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมอาชีพแก่กลุ่มพัฒนาสตรี การพัฒนาสตรีและครอบครัวการส่งเสริมภาวะผู้นำแก่สตรี ในชุมชนและการส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
แผนพัฒนาสุขภาพตำบลแม่สลองนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 1
แผนพัฒนาสุขภาพตำบลแม่สลองนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 2
แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 )
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอกประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2564
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปี 2564
รายงานการอบรมหลักสูตรโครงการครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่น 23 ปี 2563
รายงานผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร " เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้" รุ่นที่ 51
รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม " นิติกรรุ่นที่ 31"
รายงานผลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 113
รายงานผลโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ฐานข้อมูลสุนัขและแมว-ปี-2563
รายงานผลการดำเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก 2563
รายงานผลการดำเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก 2563 (ต่อ1)
รายงานผลการดำเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก 2563 (ต่อ2)
รายงานผลโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานผลโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลแม่สลองนอก
โครงการอบรมให้ความรักการคัดแยกขยะ และการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปีงบประมาณพศ 2561 ถึง 2564 รอบ 6 เดือนประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2564
รายงานข้อมูลทะเบียนแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ ตามมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
ฐานข้อมูลตลาดในตำบลแม่สลองนอก
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานผลการประเมินพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจําปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2564
รายงานแสดงผลการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2565
ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตในองค์กร ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก ประจำปีงบประมาณ 2565
รายงานผลการดำเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก 2564
ฐานข้อมูลจำนวนสุนัข-แมว 2564
ฐานข้อมูลตลาดในตำบลแม่สลองนอก 2565
 
footter