head

หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ

ภาพกิจกรรม

เว็บบอร์ด

เอกสารดาวน์โหลด

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ระบบยื่นคำร้องออนไลน์

วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง อบต.แม่สลองนอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติ อบต.แม่สลองนอก
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศอบต.แม่สลองนอก
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางการติดต่อ
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน
การจัดการความเสี่ยงด้านทุจริต New!!
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
   
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
   
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
ย้อนรอยดอยแม่สลอง
ข้อมูลพื้นฐาน
ช่องทางการติดต่อ
ข้อมูลหมู่บ้าน
ชมดอยแม่สลอง
OTOP ชา
ที่พัก..ร้านอาหาร
แผนที่การเดินทาง
สิ่งอำนวยความสะดวกบนดอยแม่สลอง
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /
ครู /อบต
.
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน อบต.แม่สลองนอก ประจำเดือน มกราคม 2562
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน อบต.แม่สลองนอก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน อบต.แม่สลองนอก ประจำเดือน มีนาคม 2562
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน อบต.แม่สลองนอก ประจำเดือน เมษายน 2562
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน อบต.แม่สลองนอก ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน อบต.แม่สลองนอก ประจำเดือน มิถุนายน 2562
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน อบต.แม่สลองนอก ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน อบต.แม่สลองนอก ประจำเดือน สิงหาคม 2562
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน อบต.แม่สลองนอก ประจำเดือน กันยายน 2562
สรุปรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน อบต.แม่สลองนอก ประจำเดือน ตุลาคม 2562
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน อบต.แม่สลองนอก ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน อบต.แม่สลองนอก ประจำเดือน ธันวาคม 2562
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน อบต.แม่สลองนอก ประจำเดือน มกราคม 2563
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน อบต.แม่สลองนอก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน อบต.แม่สลองนอก ประจำเดือน มีนาคม 2563
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน อบต.แม่สลองนอก ประจำเดือน เมษายน 2563
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน อบต.แม่สลองนอก ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน อบต.แม่สลองนอก ประจำเดือน มิถุนายน 2563
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน อบต.แม่สลองนอก ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน อบต.แม่สลองนอก ประจำเดือน สิงหาคม 2563
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน อบต.แม่สลองนอก ประจำเดือน กันยายน 2563
สรุปรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน อบต.แม่สลองนอก ประจำเดือน ตุลาคม 2563
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน อบต.แม่สลองนอก ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน อบต.แม่สลองนอก ประจำเดือน ธันวาคม 2563
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประจำเดือน มีนาคม 2564)
รายงานเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนร้องการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2564)
สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2564)
สถิติการให้บริการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2564)
สถิติการให้บริการรับคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2564)
สถิติการให้บริการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2564)
สถิติการให้บริการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพความพิการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2564)
สถิติการให้บริการรับคำร้องเพื่อจัดส่งทำบัตรประจำตัวคนพิการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564)
สถิติการให้บริการรับคำร้องขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้ป่ายเอดส์ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน มีนาคม 2564)
สถิติการให้บริการรับคำขอกู้ยืมเงินและการรับชำระคืนเงินกู้ยืมกองทุนหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชนรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณพศ. 2564 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564)
สถิติการให้บริการเกี่ยวกับการทำสัญญาซื้อสัญญาจ้างรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2564 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564)
สถิติการให้บริการยืมพัสดุของทางราชการรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2564 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564)
สถิติการให้บริการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2564 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564)
สถิติการให้บริการชำระภาษีป้ายรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2564 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564)
สถิติการให้บริการขอหนังสือรับรองผลงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2564 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564)
สถิติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกทะเบียนพาณิชย์ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2564 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564)
สถิติการให้บริการขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/ต่อเติมอาคาร รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2564 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564)
สถิติการให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและหอกระจายข่าว รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2564 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564)
สถิติการให้บริการขออนุญาตและการต่ออนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2564 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564)
ถิติการให้บริการขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตการจำหน่ายอาหารและสะสมอาหารรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2564 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564)
สถิติการให้บริการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ/สาธารณภัยรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2564 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564)
สถิติการให้บริการสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2564 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564)
รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือน มีนาคม 2565)
สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565)
สถิติการให้บริการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565)
สถิติการให้บริการรับคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565)
สถิติการให้บริการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565)
สถิติการให้บริการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพความพิการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565)
สถิติการให้บริการรับคำร้องเพื่อจัดส่งทำบัตรประจำตัวคนพิการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565)
สถิติการให้บริการรับคำร้องขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้ป่ายเอดส์ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2565)
สถิติการให้บริการเกี่ยวกับการทำสัญญาซื้อสัญญาจ้างรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
สถิติการให้บริการชำระภาษีป้ายรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565)
สถิติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกทะเบียนพาณิชย์ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565)
สถิติการให้บริการขออนุญาตและการต่ออนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2565 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565)
สถิติการให้บริการยืมพัสดุของทางราชการรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565)
สถิติการให้บริการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565)
สถิติการให้บริการขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/ต่อเติมอาคาร รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565)
สถิติการให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและหอกระจายข่าว รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565)
สถิติการให้บริการขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตการจำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565)
สถิติการให้บริการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ/สาธารณภัยรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565)
สถิติการให้บริการสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565)
สถิติการให้บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565)
 
footter