head
วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
<
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง อบต.แม่สลองนอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติ อบต.แม่สลองนอก
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศอบต.แม่สลองนอก
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางการติดต่อ
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน New!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน NEW!!
แบบสำรวจความคิดเห็น NEW!!
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
   
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
   
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
ย้อนรอยดอยแม่สลอง
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลหมู่บ้าน
ชมดอยแม่สลอง
OTOP ชา
ที่พัก..ร้านอาหาร
แผนที่การเดินทาง
สิ่งอำนวยความสะดวกบนดอยแม่สลอง
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /
ครู /อบต
.
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน อบต.แม่สลองนอก ประจำเดือน มกราคม 2562
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน อบต.แม่สลองนอก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน อบต.แม่สลองนอก ประจำเดือน มีนาคม 2562
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน อบต.แม่สลองนอก ประจำเดือน เมษายน 2562
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน อบต.แม่สลองนอก ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน อบต.แม่สลองนอก ประจำเดือน มิถุนายน 2562
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน อบต.แม่สลองนอก ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน อบต.แม่สลองนอก ประจำเดือน สิงหาคม 2562
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน อบต.แม่สลองนอก ประจำเดือน กันยายน 2562
สรุปรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน อบต.แม่สลองนอก ประจำเดือน ตุลาคม 2562
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน อบต.แม่สลองนอก ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน อบต.แม่สลองนอก ประจำเดือน ธันวาคม 2562
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน อบต.แม่สลองนอก ประจำเดือน มกราคม 2563
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน อบต.แม่สลองนอก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน อบต.แม่สลองนอก ประจำเดือน มีนาคม 2563
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน อบต.แม่สลองนอก ประจำเดือน เมษายน 2563
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน อบต.แม่สลองนอก ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน อบต.แม่สลองนอก ประจำเดือน มิถุนายน 2563
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน อบต.แม่สลองนอก ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน อบต.แม่สลองนอก ประจำเดือน สิงหาคม 2563
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน อบต.แม่สลองนอก ประจำเดือน กันยายน 2563
สรุปรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน อบต.แม่สลองนอก ประจำเดือน ตุลาคม 2563
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน อบต.แม่สลองนอก ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน อบต.แม่สลองนอก ประจำเดือน ธันวาคม 2563
 
footter