head
วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
ตราองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก

เมนูหลัก อบต.

รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ณ หมู่บ้านตงจาใส หมู่ที่ 13 และ หมู่บ้านป่าคาสุขใจ หมู่ที่ 5 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
วันที่ 2 ตุลาคม 2563 สิบเอกบรรดล เทพสมบัติ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก พนักงาน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชนในหมู่บ้านได้ร่วมเดินรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ณ หมู่บ้านตงจาใส หมู่ที่ 13 และ หมู่บ้านป่าคาสุขใจ หมู่ที่ 5 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
(เปิดดู 251 ครั้ง)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


>> ย้อนกลับ <<
 
footter

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น