head
วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
ตราองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก

เมนูหลัก อบต.

รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ณ บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ 9 และ บ้านป่าคาสามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
วันที่ 16 ตุลาคม 2563 สิบเอกบรรดล เทพสมบัติ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก พนักงาน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชนในหมู่บ้านพนาสวรรค์ บ้านป่าคาสามัคคี นักเรียนโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าคาสามัคคี เดินรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ณ บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ 9 และ บ้านป่าคาสามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
(เปิดดู 247 ครั้ง)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


>> ย้อนกลับ <<
 
footter

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น