head
วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
ตราองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก

เมนูหลัก อบต.

กิจกรรมทำความสะอาด(Big Cleaning Day) ภายใต้รหัส 10-10-12-20 จังหวัดเชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอกได้จัดกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) ต้านภัยโควิด 19 นายสมบูรณ์ มาเยอะ นายก อบต.แม่สลองนอก ได้มอบหมายให้ นายสันทัด จันทร์เพชร ปลัด อบต.แม่สลองนอก และ สิบเอกบรรดล เทพสมบัติ รองปลัด อบต.แม่สลองนอก นำบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาด(Big Cleaning Day) ภายใต้รหัส 10-10-12-20 จังหวัดเชียงราย สนองรับนโยบายของนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในการสร้างความตระหนักรู้เพื่อลดโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด 19 และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บุคลทั่วไปภายใต้รหัส 10-10-12-20 จังหวัดเชียงราย
(เปิดดู 222 ครั้ง)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


>> ย้อนกลับ <<
 
footter

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น