head
วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
ตราองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก

เมนูหลัก อบต.

โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ลานหน้าอาคารสินค้าโอท็อป
จัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยที่เกิดจากไฟป่า มีความรู้ในการป้องกัน แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า
(เปิดดู 162 ครั้ง)

 

 

 

 

 

 

 


>> ย้อนกลับ <<
 
footter

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น