head
วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง อบต.แม่สลองนอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติ อบต.แม่สลองนอก
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศอบต.แม่สลองนอก
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางการติดต่อ
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน
การจัดการความเสี่ยงด้านทุจริต New!!
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
   
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
   
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
ย้อนรอยดอยแม่สลอง
ข้อมูลพื้นฐาน
ช่องทางการติดต่อ
ข้อมูลหมู่บ้าน
ชมดอยแม่สลอง
OTOP ชา
ที่พัก..ร้านอาหาร
แผนที่การเดินทาง
สิ่งอำนวยความสะดวกบนดอยแม่สลอง
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /
ครู /อบต
.
 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ 1เพื่อฝึกทบทวนเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น และซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ด้านถนน) 2.เพื่อป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ 3.เพื่อให้ผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหมู่ หรือเป็นเหตุกลุ่มชน ได้รับบริการและการช่วยเหลือด้วยความถูกต้องรวดเร็ว 4.เพื่อเตรียมความพร้อมให้บริการผู้ป่วยที่มารับบริการทั้งด้านสถานที่อุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ 5.เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วถูกต้องตามมาตรฐานวิชาการและมีประสิทธิภาพ 6.เพื่อเป็นการประเมินสถานการณ์และการประเมินอาการของผู้ป่วยผู้ประสบเหตุเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง 7.เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินณจุดเกิดเหตุได้รับการช่วยเหลือได้อย่างถูกวิธี 8.เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานกู้ชีพกู้ภัยและหน่วยงานต่างๆระดับอำเภอได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(เปิดดู 191 ครั้ง)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


>> ย้อนกลับ <<
 
footter