head
วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง
คณะบริหาร
สมาชิกสภา อบต
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559
ประกาศอบต.แม่สลองนอก
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางการติดต่อ
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน New!!
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนการศึกษา
ส่วนโยธา
   
สำนักงานปลัต
ส่วนการคลัง
ส่วนการศึกษา
ส่วนโยธา
 
ย้อนรอยดอยแม่สลอง
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลหมู่บ้าน
ชมดอยแม่สลอง
OTOP ชา
ที่พัก..ร้านอาหาร
แผนที่การเดินทาง
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /
ครู /อบต
.
 
คณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมดอยแม่สลอง

(เปิดดู 2044 ครั้ง)

คณะ จนท.เกษตรจากประเทศลาวเยี่ยมชมโรงงานชาหมิงหยง
 

คณะ จนท.เกษตรจากประเทศลาวชิมชาและกาแฟสดแม่สลอง โกลด์เด้นท์ที
 

คณะ จนท.เกษตรจากประเทศลาวเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนก่อเสริม ทำผลไม้อบแห้ง
 

คณะ อบต.หนองปรือ จังหวัดชลบุรี เยี่ยม อบต.แม่สลองนอก
 

คณะ อบต.หนองปรือ จังหวัดชลบุรี เยี่ยมชมสุสานนายพลต้วน
 

คณะ อบต.หนองปรือ จังหวัดชลบุรี ชมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน
 

คณะ อบต.จะแนะ จังหวัดนราธิวาส ร่วมถ่ายภาพด้านหน้า อบต.แม่สลองนอก เป็นที่ระลึก
 

คณะ อบต.จะแนะ จังหวัดนราธิวาส รับฟังบรรยายสรุปตำบลแม่สลองนอกและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 


>> ย้อนกลับ <<
 
footter