head
วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง อบต.แม่สลองนอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติ อบต.แม่สลองนอก
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศอบต.แม่สลองนอก
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางการติดต่อ
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน New!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน NEW!!
แบบสำรวจความคิดเห็น NEW!!
   
   
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
   
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
 
ย้อนรอยดอยแม่สลอง
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลหมู่บ้าน
ชมดอยแม่สลอง
OTOP ชา
ที่พัก..ร้านอาหาร
แผนที่การเดินทาง
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /
ครู /อบต
.
 
ที่พักบนดอยแม่สลอง

(เปิดดู 12259 ครั้ง)

ดอยหมอกดอกไม้รีสอร์ท
 

มุมมองสระน้ำใหญ่แห่งเดียวบนดอยแม่สลอง ดอยหมอกดอกไม้รีสอร์ท
 

ห้องพักแม่สลองวิลล่า
 

ห้องอาหารเชลล์ชวนชิม แม่สลองวิลล่า
 

บ้านคุ้มนายพลรีสอร์ท
 

บ้านพักแม่สลองเมาเทิ่นโฮม
 

ห้องพักแม่สลองเมาเทิ่นโฮม
 

บ้านพักแม่สลองโกลด์ดราก้อน
 

ห้องพักแม่สลองโกลด์ดราก้อน
 

แม่สลองรีสอร์ท
 

ห้อพักแม่สลองรีสอร์ท
 

บ้านหอมหมื่นลี้
 

ห้องพักบ้านหอมหมื่นลี้
 

บ้านซือ ซือ
 

ห้องพักบ้านซือซือ
 

โรงแรมซินแซ
 

บังกะโลซินแซ
 

กางเต้นท์จุดชมวิวบ้านกลาง
 

จุดชมวิวบ้านกลาง
 

โฮมสเตย์บ้านจะบูสี
 

โฮมสเตย์บ้านจะบูสี
 

ห้องพักฟางฟางอินน์
 


>> ย้อนกลับ <<
 
footter