head
วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง อบต.แม่สลองนอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติ อบต.แม่สลองนอก
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศอบต.แม่สลองนอก
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางการติดต่อ
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน New!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน NEW!!
แบบสำรวจความคิดเห็น NEW!!
   
   
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
   
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
 
ย้อนรอยดอยแม่สลอง
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลหมู่บ้าน
ชมดอยแม่สลอง
OTOP ชา
ที่พัก..ร้านอาหาร
แผนที่การเดินทาง
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /
ครู /อบต
.
 
การท่องเที่ยวดอยแม่สลอง

(เปิดดู 2500 ครั้ง)

พระบรมธาตุศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี
 

ทิวทัศน์ดอยแม่สลองมองจากพระบรมธาตุฯ
 

วิหารพระบรมธาตุฯ
 

พิพิธภัณฑ์อดีตวีรชนทหารจีนคณะชาติ
 

ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ
 

ภาพประวัติศาสตร์
 

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์ฯ
 

จุดวัดอุณหภูมิดอยแม่สลอง
 

ตลาดสดยามเช้าบนดอยแม่สลอง
 

ตลาดยามเช้าในบรรยากาศวิถีชีวิตชนเผ่า
 

สุสานนายพลต้วน ซี เหวิน
 

สุสานนายพลต้วน ซี เหวิน
 

ซากุระบาน รับเดือนแห่งความรัก
 

ชมพูบานสะพรั่งบนดอย
 

มองใกล้ๆซากุระเมืองไทย
 

ซากุระบาน
 

ขี่ม้าชมวิถีชีวิต
 

สัมผัสวิถีชีวิตชนเผ่าอาข่า
 

วิวสวนชาวังพุดตาล
 


>> ย้อนกลับ <<
 
footter