head
วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง
คณะบริหาร
สมาชิกสภา อบต
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559
ประกาศอบต.แม่สลองนอก
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางการติดต่อ
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน New!!
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนการศึกษา
ส่วนโยธา
   
สำนักงานปลัต
ส่วนการคลัง
ส่วนการศึกษา
ส่วนโยธา
 
ย้อนรอยดอยแม่สลอง
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลหมู่บ้าน
ชมดอยแม่สลอง
OTOP ชา
ที่พัก..ร้านอาหาร
แผนที่การเดินทาง
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /
ครู /อบต
.
 
ASIE & NIM Enduro 2011 (สนาม 2 และ3 แม่สลอง)

(เปิดดู 2208 ครั้ง)

บรรยากาศสนามแข่งไร่ชาวังพุดตาล
 

ผู้ชมรอบจุดเริ่มต้นและจบการแข่งขัน
 

ชมข้ามฟากไร่ชา
 

ทางลงสระน้ำหนึ่งในบททดสอบ
 

มุมไกลในไร่ชา
 

นั่งพักเหนื่อยหลังจบการแข่งขัน
 

เส้นทางผ่านโขดหิน
 

เกาะขอบสนามบรรดานักแข่งเตรียมพร้อม
 

เกาะขอบสนาม
 

เข้าเส้นชัยรับเหรียญและของที่ระลึก
 

โฉมหน้าอาจารย์ผู้สอนและนักแข่งลูกศิษย์
 

นักแข่งชาติเกาหลีกระโดดจากสระ
 

ผู้สนับสนุนงาน (สวนชาวังพุดตาล)และนักแข่งทีมแม่สลอง
 

ผู้ชนะจากทีมเกาหลีร่วมถ่ายภาพกับทีมแม่สลอง
 


>> ย้อนกลับ <<
 
footter