head
วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง อบต.แม่สลองนอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติ อบต.แม่สลองนอก
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศอบต.แม่สลองนอก
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางการติดต่อ
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน New!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน NEW!!
แบบสำรวจความคิดเห็น NEW!!
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
   
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
   
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
ย้อนรอยดอยแม่สลอง
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลหมู่บ้าน
ชมดอยแม่สลอง
OTOP ชา
ที่พัก..ร้านอาหาร
แผนที่การเดินทาง
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /
ครู /อบต
.
 
การฝึกอบรมและเสวนาการพัฒนาธุรกิจชา-กาแฟ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาย่านการค้าชาดอยแม่สลอง

(เปิดดู 2033 ครั้ง)

สหกรณ์ชาดอยแม่สลอง
 

บรรยากาศโต๊ะเสวนาภายในสหกรณ์
 

โครงสร้างบุคลากรสหกรณ์ฯ
 

ชมข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ฯ
 

นายก อบต.และกำนันตำบลแม่สลองนอก ร่วมงานเปิดศูนย์จำหน่ายสหกรณ์ฯ
 

ข้อมูลตัวอย่างสมาชิกสหกรณ์ฯ
 

สมาชิกตัวอย่างร่วมให้ข้อมูลแก่แขกที่มาร่วมงาน
 

ผลิตภัณฑ์ของศูนย์จำหน่ายสหกรณ์ฯ
 

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ชา-กาแฟ
 

สมาชิกสหกรณ์ฯ ผู้มาร่วมงาน
 

นายก อบต.แม่สลองนอก ร่วมถ่ายภาพกับผู้ตรวจสอบสหกรณ์ฯ
 

สมาชิกสหกรณ์ฯ ร่วมงานกันอย่างแข็งขัน
 

บรรยากาศร่วมชิมชาภายในงาน
 

ลงทะเบียนผู้มาร่วมงาน
 

ผู้มาร่วมงานอย่างคับคั่ง
 

นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล ผู้ตรวจราชการสหกรณ์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ
 

การเสวนาเพื่อพัฒนาธุรกิจชา-กาแฟ ดอยแม่สลอง
 


>> ย้อนกลับ <<
 
footter