head
วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
ตราองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก

เมนูหลัก อบต.

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 15 กันยายน 2563นายสมบูรณ์ มาเยอะ นายกอบต.แม่สลองนอก ได้มอบหมายให้ นายภาคิน ชัยแก้วเม หัวหน้าสำนักป
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 15 กันยายน 2563นายสมบูรณ์ มาเยอะ นายกอบต.แม่สลองนอก ได้มอบหมายให้ นายภาคิน ชัยแก้วเม หัวหน้าสำนักปลัดองคืการบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก มาเปิดโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 15 กันยายน 2563 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ
(เปิดดู 196 ครั้ง)

 

 

 

 

 


>> ย้อนกลับ <<
 
footter

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น