head
วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
<
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง อบต.แม่สลองนอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติ อบต.แม่สลองนอก
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศอบต.แม่สลองนอก
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางการติดต่อ
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน
การจัดการความเสี่ยงด้านทุจริต New!!
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
   
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
   
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
ย้อนรอยดอยแม่สลอง
ข้อมูลพื้นฐาน
ช่องทางการติดต่อ
ข้อมูลหมู่บ้าน
ชมดอยแม่สลอง
OTOP ชา
ที่พัก..ร้านอาหาร
แผนที่การเดินทาง
สิ่งอำนวยความสะดวกบนดอยแม่สลอง
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /
ครู /อบต
.
 
วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เข้าร่วมโครงการ เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายในการคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564 (สร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล) ครั้งที่ 1
[23 ก.ค. 2564] 5 รูป


โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตในองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
[23 ก.ค. 2564] 15 รูป


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงบูรณาการ ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 14 กรกฎาคม 2564
[21 ก.ค. 2564] 10 รูป
 


อบต.แม่สลองนอกร่วมเยียมบ้านผู้เข้าร่วมโครงการ
[12 ก.ค. 2564] 5 รูป


โครงการ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ” ณ บริเวณป่าชุมชน บ้านป่าคาสุขใจ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
[8 ก.ค. 2564] 25 รูป


วันที 20 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก โดย ผู้บริหารฯ ปลัด อบต.และพนักงาน ได้ทำความสะอาด พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ สำนักงาน อบต. เพื่อเป็นการป้องการการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด - 19)
[20 เม.ย. 2564] 10 รูป
 


โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
[5 เม.ย. 2564] 20 รูป


โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนำและสภาเยาวชนตำบลแม่สลองนอก (อบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผนแบบมีส่วนร่วม (A-I-C) สะท้อนปัญหาวัยรุ่น)
[5 เม.ย. 2564] 10 รูป


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[5 เม.ย. 2564] 5 รูป
 


โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพต่างๆ และแก้ไขปัญหาการว่างงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (อบรมการทำสบู่จากชาและกากกาแฟ)
[9 มี.ค. 2564] 15 รูป


โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพต่างๆ และแก้ไขปัญหาการว่างงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (อบรมการติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคารและการแก้ไขระบบไฟฟ้าเบื้องต้น)
[9 มี.ค. 2564] 10 รูป


โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
[9 มี.ค. 2564] 15 รูป
 


โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารกับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
[9 มี.ค. 2564] 10 รูป


โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ลานหน้าอาคารสินค้าโอท็อป
[17 ก.พ. 2564] 7 รูป


กิจกรรมทำความสะอาด(Big Cleaning Day) ภายใต้รหัส 10-10-12-20 จังหวัดเชียงราย
[15 ธ.ค. 2563] 20 รูป
 


รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ณ บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ 9 และ บ้านป่าคาสามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
[19 ต.ค. 2563] 10 รูป


รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ณ หมู่บ้านตงจาใส หมู่ที่ 13 และ หมู่บ้านป่าคาสุขใจ หมู่ที่ 5 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
[19 ต.ค. 2563] 10 รูป


ระหว่างวันที่ 20 – 25 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด (กีฬาไหว้พระจันทร์) และ โครงการแข่งขันฟุตบอล แม่สลองคัพ ประจำปีงบประมาณ 2563
[29 ก.ย. 2563] 15 รูป
 


รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกบ้านอาแหละ ม.7 และบ้านอาแบ ม.2 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ณ วันที่ 25 กันยายน 2563
[29 ก.ย. 2563] 10 รูป


โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพต่างๆ และการแก้ไขปัญหาการว่างงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (อบรมการเลี้ยงหมู) วันที่ 3 กันยายน 2563 ณ หอประชุมบ้านแม่จันหลวง หมู่ที่ 10 ต.แม่สลองนอก อ. แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
[22 ก.ย. 2563] 5 รูป


โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 18 กันยายน 2563 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านธาตุ
[21 ก.ย. 2563] 5 รูป
 


กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น อบต.แม่สลองนอก ได้มีโอกาสต้อนรับ ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พร้อมด้วย นพ.บุญเติม ตันสุรัตน์ ที่ปรึกษา ส
[17 ก.ย. 2563] 10 รูป


โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 15 กันยายน 2563นายสมบูรณ์ มาเยอะ นายกอบต.แม่สลองนอก ได้มอบหมายให้ นายภาคิน ชัยแก้วเม หัวหน้าสำนักป
[17 ก.ย. 2563] 5 รูป


โครงการอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพต่างๆ และการแก้ไขปัญหาการว่างงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ( อบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าปัก)
[9 ก.ย. 2563] 5 รูป
 


โครงการปลูกป่าตามพระราชเสาวนีย์การบำรุงดูแลรักษาป่าไม้ และสร้างฝายชะลอน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ บ้านป่าคาสามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
[30 ก.ค. 2563] 5 รูป


โครงการคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ วัดพระธาตุสันติธรรม หมู่ที่4 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
[15 ก.ค. 2563] 10 รูป


โครงการปลูกป่าตามพระราชเสาวนีย์การบำรุงดูแลรักษาป่าไม้ และสร้างฝายชะลอน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 บ้านป่าคาสามัคคี เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563
[9 ก.ค. 2563] 11 รูป
 


กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
[3 ก.ค. 2563] 13 รูป


กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563
[3 ก.ค. 2563] 8 รูป


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก ประชุมทางไกล video conference ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.
[24 มิ.ย. 2563] 4 รูป
 


โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรม “จิตอาสาท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
[4 มิ.ย. 2563] 12 รูป


"โครงการปลูกป่าตามพระราชเสาวนีย์การบำรุงดูแลรักษาป่าไม้ และสร้างฝายชะลอน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563" เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
[4 มิ.ย. 2563] 10 รูป


กิจกรรมตู้ปันสุข – ตู้แบ่งปัน เมื่อวันที่ 19 พ.ค.2563
[25 พ.ค. 2563] 4 รูป
 


กิจกรรมสุ่มตรวจร้านค้า ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ และร้านตัดผม เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2563
[25 พ.ค. 2563] 16 รูป


กิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563
[25 พ.ค. 2563] 6 รูป


ประชุมประชาคมหมู่บ้าน ในตำบลแม่สลองนอก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 25 มีนาคม 2563
[25 พ.ค. 2563] 11 รูป
 


กิจกรรมจิตอาสากวาดล้างทำความสะอาดตลาด ต้านโรคไวรัสโควิด 2019 ( COVID-19 ) ในพื้นที่ตลาดแม่สลองนอก ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563
[25 พ.ค. 2563] 12 รูป


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus disease 2019 (COVID-19)) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง วันที่ 23 มีนาคม 2563
[25 พ.ค. 2563] 9 รูป


กิจกรรมทำความสะอาดสำนักงานฯ (Big Cleaning Day) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563
[25 พ.ค. 2563] 12 รูป
 


หน้าที่ :: [1] 2 3 | สุดท้าย
 
footter