head
วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
ตราองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก

เมนูหลัก อบต.

โครงการฝึกทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) ประจำปี พ.ศ 2565
[23 ก.ย. 2565] 16 รูป


โครงการกีฬาไหว้พระจันทร์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565
[21 ก.ย. 2565] 14 รูป


การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2565 ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[19 ก.ย. 2565] 2 รูป
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ.2565
[2 ก.ย. 2565] 3 รูป


โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพต่างๆ และแก้ไขปัญหาการว่างงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 (อบรมการติดตั้งจานดาวเทียม)
[15 ส.ค. 2565] 19 รูป


โครงการขับขี่ปลอดภัยและฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
[15 ส.ค. 2565] 16 รูป
 


กิจกรรมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง
[15 ส.ค. 2565] 26 รูป


โครงการ ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ“กิจกรรม รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสาน สู่ 90 ล้านต้น”ณ ป่าชุมชนหมู่บ้านแม่จันหลวง หมู่ที่ 10 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
[15 ส.ค. 2565] 25 รูป


กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้แม่ฟ้าหลวงของผู้พิการ
[27 ก.ค. 2565] 12 รูป
 


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงบูรณาการ ณ โรงเรียนบ้านสันติคีรี ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
[25 ก.ค. 2565] 17 รูป


โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ และการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 "กิจกรรม จัดทำถังกรีนโคน" และ กิจกรรม อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
[22 ก.ค. 2565] 22 รูป


โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทัศนียภาพสถานที่ราชการ และแหล่งท่องเที่ยว ปีงบประมาณ 2565“กิจกรรม ปลูกต้นไม้ ณ เส้นทางขึ้นพระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง
[18 ก.ค. 2565] 6 รูป
 


กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้แม่ฟ้าหลวงของผู้พิการ
[22 มิ.ย. 2565] 8 รูป


โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ และการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 "กิจกรรม จัดทำถังกรีนโคน" และ กิจกรรม อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
[20 มิ.ย. 2565] 13 รูป


โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ และการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 "กิจกรรม จัดทำถังกรีนโคน" และ กิจกรรม อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
[16 มิ.ย. 2565] 20 รูป
 


โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ และการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 "กิจกรรม จัดทำถังกรีนโคน" และ กิจกรรม อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
[14 มิ.ย. 2565] 25 รูป


โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติและการป้องกันภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ ศาลารวมใจ บ้านสันติคีรี ตำบลแม่สลองนอกอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
[14 มิ.ย. 2565] 10 รูป


โครงการอบรมอาสาสมัครเพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565
[14 มิ.ย. 2565] 9 รูป
 


โครงการ Big cleaning day ประจำปี 2565 วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กิจกรรมที่ 2
[9 มิ.ย. 2565] 10 รูป


โครงการ Big cleaning day ประจำปี 2565 วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กิจกรรมที่ 1
[8 มิ.ย. 2565] 10 รูป


โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารกับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
[8 มิ.ย. 2565] 9 รูป
 


โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
[27 พ.ค. 2565] 9 รูป


การประชุม การขับเคลื่อนการทำความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
[10 พ.ค. 2565] 15 รูป


โครงการ บวชป่า บวชต้นไม้ "มี้ ซ้อง ล้อ" บ้านป่าคาสุขใจ ประจำปีงบประมาณ 2565
[27 เม.ย. 2565] 22 รูป
 


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
[4 เม.ย. 2565] 3 รูป


กิจกรรม การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก ประจำปีงบประมาณ 2565
[14 มี.ค. 2565] 6 รูป


นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก ประจำปีงบประมาณ 2565
[28 ก.พ. 2565] 2 รูป
 


โครงการคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการทุจริตในองค์กร ประจำปี 2565
[22 ก.พ. 2565] 15 รูป


ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาการเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และเกิดลูกเห็บตก ในพื้นที่ตำบลแม่สลองนอก
[22 ก.พ. 2565] 15 รูป


เข้าร่วมการเดินขบวนแห่ของอำเภอแม่ฟ้าหลวง ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาด ประจำปี 2565
[22 ก.พ. 2565] 11 รูป
 


กิจกรรมมอบผ้าห่มป้องกันภัยหนาว ให้กับประชาชนในตำบลแม่สลองนอก ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านสันติคีรี อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
[22 ก.พ. 2565] 10 รูป


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
[14 ม.ค. 2565] 10 รูป


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก ครั้งแรก
[13 ม.ค. 2565] 2 รูป
 


กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และทำความสะอาดบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วั
[3 ธ.ค. 2564] 9 รูป


วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เข้าร่วมโครงการ เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายในการคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564 (สร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล) ครั้งที่ 1
[23 ก.ค. 2564] 5 รูป


โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตในองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
[23 ก.ค. 2564] 15 รูป
 


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงบูรณาการ ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 14 กรกฎาคม 2564
[21 ก.ค. 2564] 10 รูป


อบต.แม่สลองนอกร่วมเยียมบ้านผู้เข้าร่วมโครงการ
[12 ก.ค. 2564] 5 รูป


โครงการ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ” ณ บริเวณป่าชุมชน บ้านป่าคาสุขใจ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
[8 ก.ค. 2564] 25 รูป
 


หน้าที่ :: [1] 2 3 | สุดท้าย
 
footter

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น