head
วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง
คณะบริหาร
สมาชิกสภา อบต
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559
ประกาศอบต.แม่สลองนอก
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางการติดต่อ
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน New!!
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนการศึกษา
ส่วนโยธา
   
สำนักงานปลัต
ส่วนการคลัง
ส่วนการศึกษา
ส่วนโยธา
 
ย้อนรอยดอยแม่สลอง
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลหมู่บ้าน
ชมดอยแม่สลอง
OTOP ชา
ที่พัก..ร้านอาหาร
แผนที่การเดินทาง
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /
ครู /อบต
.
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และเลือกสรร พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
( ประกาศเมื่อ 11/12/2560 เปิดอ่าน 5 ครั้ง )

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๖๑
( ประกาศเมื่อ 08/12/2560 เปิดอ่าน 4 ครั้ง )

ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
( ประกาศเมื่อ 24/11/2560 เปิดอ่าน 3 ครั้ง )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
( ประกาศเมื่อ 08/11/2560 เปิดอ่าน 6 ครั้ง )

ประกาศผลคะแนนสอบ ตามประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 (4 ก.ย.60)
( ประกาศเมื่อ 04/09/2560 เปิดอ่าน 169 ครั้ง )

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ (4 ก.ย.60)
( ประกาศเมื่อ 04/09/2560 เปิดอ่าน 106 ครั้ง )

ประกาศ อบต.แม่สลองนอก เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ ปีงบฯ 60
( ประกาศเมื่อ 30/08/2560 เปิดอ่าน 126 ครั้ง )

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2560 (เพิ่มเติม)
( ประกาศเมื่อ 11/08/2560 เปิดอ่าน 179 ครั้ง )

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2560
( ประกาศเมื่อ 26/07/2560 เปิดอ่าน 469 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์ พระราชการหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนงานต่างด้าว พ.ศ. 2560
( ประกาศเมื่อ 24/07/2560 เปิดอ่าน 45 ครั้ง )

 
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ปีงบฯ 60 download
งบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบฯ 2560 download
รายงานรายจ่ายตามแผนงานสิ้นปี 2559 download
งบทดลองก่อน - หลังปิดบัญชี ปี 2559 download
งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2559 download
รายงานรายจ่ายตามแผนงาน ปี 2558 download
งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2558 download
งบทดลอง อบต.แม่สลองนอก ปี 2558 download
 
ประกาศราคากลาง ตกลงราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมวางท่อ คสล. และบ่อพัก คสล. ม.1
( ประกาศเมื่อ 26/12/2560 เปิดอ่าน 3 ครั้ง )
ประกาศราคากลางตกลงราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 08/11/2560 เปิดอ่าน 3 ครั้ง )
ประกาศตกลงราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 08/11/2560 เปิดอ่าน 3 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านธาตุ-อาแบ จำนวน 9 ช่วง
( ประกาศเมื่อ 08/11/2560 เปิดอ่าน 2 ครั้ง )
เผยแพร่แผนจัดซื้อนม และจัดจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทาง 2561
( ประกาศเมื่อ 20/10/2560 เปิดอ่าน 13 ครั้ง )
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (คตง.)
( ประกาศเมื่อ 16/10/2560 เปิดอ่าน 16 ครั้ง )
แผนการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2561
( ประกาศเมื่อ 11/10/2560 เปิดอ่าน 10 ครั้ง )
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามระเบียบพัสดุภาครัฐ 2560
( ประกาศเมื่อ 03/10/2560 เปิดอ่าน 18 ครั้ง )
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2560
( ประกาศเมื่อ 03/10/2560 เปิดอ่าน 19 ครั้ง )
ประกาศผลสอบราคาจ้างรื้อถอนและก่อสร้างถนน บ้านตงจาใส หมู่ที่ 13
( ประกาศเมื่อ 16/08/2560 เปิดอ่าน 27 ครั้ง )
 


เทศกาลชิมชาฯ ครั้งที่ 21 พ.ศ. 2559
[5 ก.ย. 2560]


พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2560 เมื่อวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
[25 ก.ค. 2560]
 


กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
[12 ก.ค. 2560]


โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทัศนียภาพสถานที่ราชการและแหล่งท่องเที่ยว (กิจกรรมปลูกต้นพญาเสือโคร่ง 500 ต้น) 14 มิถุนายน 2560
[14 มิ.ย. 2560]
 
 

อ่าน

ตอบ

วันที่ี

 • ดินสไลค์ครับ
 • 49
  1
  09/10/2560
 • "ขอเชิญอบรม ""การใช้ SketchUp และ Profile builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคา"" วันที่ 23-25 มิ.ย.60 จ.เชียงราย "
 • 84
  0
  20/06/2560
 • เสื้อผ้าชาวเขา
 • 89
  0
  22/12/2559
 • ดูหนังออนไลน์ ดูหนัง HD หนังใหม่2016 ดูหนังฟรี
 • 171
  3
  06/09/2559
 • ตอนนี้ดอยแม่สลองไปได้ไหมครับ
 • 127
  0
  29/08/2559
 • ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ผ้าห่มค่ะ
 • 133
  0
  19/08/2559
 • ขอเชิญอบรม"สร้างทัศนียภาพเสมือนจริงด้วยโปรแกรม LUMION" วันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 ณ สำนักงานโยธาไทย เชียงราย จ.เชียงราย
 • 110
  0
  09/08/2559
 • "ขอเชิญอบรม ""แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร"" วันที่ 7-8 ก.ค.59 ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท จ.เชียงราย
 • 450
  0
  16/06/2559
 • จัดกรุ๊ปทัวร์สัมมนา เที่ยวทะเลกระบี
 • 223
  0
  23/03/2559
 • ติวสอบ สอบเข้ารับราชการตั้งแต่ จบ ชั้น ม.6
 • 203
  0
  14/11/2558
   
  เทศบาลนครเชียงรายและคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย ขอเชิญร่วมงานประเพณีการทำบุญตักบาตรเป็งปุ๊ด ในวันที่ 30
  (อัพเดทล่าสุด วันที่ 23 มกราคม 2018 เวลา 16:00:24 นาที )
  เชียงรายสร้างบรรยากาศ ต้อนรับเทศกาลท่องเทียว โดยใช้เสียงดนตรีเพื่อความผ่อนคลายในงาน (Winter Love Song)เมื่อวันที่ 19 มกราคม ปี 2561 ที่ผ่านมา ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย ( ศาลากลางหลังเก่า )
  (อัพเดทล่าสุด วันที่ 20 มกราคม 2018 เวลา 16:39:52 นาที )
  สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย เชิญชวนร่วมงานมหกรรมเปิดโลกกว้างสู่อาชีพ เพื่อคนไทยมีงานทำ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2561
  (อัพเดทล่าสุด วันที่ 18 มกราคม 2018 เวลา 16:01:03 นาที )
  สถานีแห่งการเรียนรู้ของไร่รื่นรมย์ขอเชิญชวนมาสนุก และเรียนรู้ไปพร้อมกัน กับ 3 สถานีใหม่ ครอสฟาร์ม เรียน รู้ เล่น ลด 10 เปอร์เซ็นต์ ตลอดทั้งเดือน มกราคม 2561 นี้
  (อัพเดทล่าสุด วันที่ 18 มกราคม 2018 เวลา 14:20:36 นาที )
  ตารางศิลปิน งานดนตรีในสวน เทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่14
  (อัพเดทล่าสุด วันที่ 18 มกราคม 2018 เวลา 12:03:55 นาที )
  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย แจ้งหยุดจ่ายน้ำเพื่อซ่อมท่อเมนหลักประปาที่แตกชำรุด
  (อัพเดทล่าสุด วันที่ 17 มกราคม 2018 เวลา 10:56:32 นาที )
  เทศบาลนครเชียงราย จัดนิทรรศการหนังสือภาพและนิทานนานาชาติ ครั้งที่ 3 สร้างเครือข่ายให้ทุกคนเข้าถึงหนังสือ และรักการอ่าน
  (อัพเดทล่าสุด วันที่ 12 มกราคม 2018 เวลา 11:14:52 นาที )
   
  Untitled Document
  TV ONLINE
  สามารถดูทีวีออนไลน์ ได้โดยคลิกช่องที่ท่านต้องการดู
   
  !!คลิก..ดูทีวีออนไลน์ !!คลิก..ดูทีวีออนไลน์ !!คลิก..ดูทีวีออนไลน์ !!คลิก..ดูทีวีออนไลน์ !!คลิก..ดูทีวีออนไลน์ !!คลิก..ดูทีวีออนไลน์
  !!คลิก..ดูทีวีออนไลน์ !!คลิก..ดูทีวีออนไลน์ !!คลิก..ดูทีวีออนไลน์ !!คลิก..ดูทีวีออนไลน์ !!คลิก..ดูทีวีออนไลน์
  !!คลิก..ดูทีวีออนไลน์ !!คลิก..ดูทีวีออนไลน์ !!คลิก..ดูทีวีออนไลน์ !!คลิก..ดูทีวีออนไลน์ !!คลิก..ดูทีวีออนไลน์ !!คลิก..ดูทีวีออนไลน์
  !!คลิก..ดูทีวีออนไลน์ !!คลิก..ดูทีวีออนไลน์ !!คลิก..ดูทีวีออนไลน์ !!คลิก..ดูทีวีออนไลน์ !!คลิก..ดูทีวีออนไลน์  
   
   


  นายสมบูรณ์ มาเยอะ
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล แม่สลองนอก
   


  นายสันทัด จันทร์เพชร
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล แม่สลองนอก
  ขณะนี้เวลา ::
   
  รับทำเว็บไซต์ ทุกประเภท จดโดเมนเนม เช่าโฮสติ้ง >> เชียงราย เอ็นเทอร์ ซอฟต์ โทร. 087-1843622
  แผนที่เชียงราย GIS Map
   
   
   
   

  ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ.
  ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย
  footter