head
วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
<
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง อบต.แม่สลองนอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติ อบต.แม่สลองนอก
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศอบต.แม่สลองนอก
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางการติดต่อ
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน New!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน NEW!!
แบบสำรวจความคิดเห็น NEW!!
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
   
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
   
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
ย้อนรอยดอยแม่สลอง
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลหมู่บ้าน
ชมดอยแม่สลอง
OTOP ชา
ที่พัก..ร้านอาหาร
แผนที่การเดินทาง
สิ่งอำนวยความสะดวกบนดอยแม่สลอง
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /
ครู /อบต
.
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เรื่อง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. 2563
( ประกาศเมื่อ 31/08/2563 เปิดอ่าน 10 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์นายจ้าง/สถานประกอบการแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้ขอใบอนุญาตทำงาน ให้ไปติดต่อขอใบอนุญาตทำงานที่ สำนักงานจัดหางาน จังหวัดเชียงราย
( ประกาศเมื่อ 27/08/2563 เปิดอ่าน 13 ครั้ง )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น(24 ส.ค.63 - 24 ก.ย.63)
( ประกาศเมื่อ 26/08/2563 เปิดอ่าน 23 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
( ประกาศเมื่อ 18/08/2563 เปิดอ่าน 23 ครั้ง )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10-21 สิงหาคม 2563)
( ประกาศเมื่อ 13/08/2563 เปิดอ่าน 39 ครั้ง )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
( ประกาศเมื่อ 31/07/2563 เปิดอ่าน 48 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2562
( ประกาศเมื่อ 14/01/2562 เปิดอ่าน 31 ครั้ง )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 4
( ประกาศเมื่อ 03/07/2563 เปิดอ่าน 79 ครั้ง )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 4
( ประกาศเมื่อ 01/07/2563 เปิดอ่าน 59 ครั้ง )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เรื่อง สรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ....
( ประกาศเมื่อ 30/06/2563 เปิดอ่าน 61 ครั้ง )

 
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 download
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 download
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 download
รายงานรายจ่ายตามแผนงานสิ้นปี 2562 download
งบแสดงฐานะการเงิน 2562 download
งบทดลองหลังปิดบัญชี 2562 download
งบทดลอง ณ 30 กันยายน 2562 download
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 4 download
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด บ้านป่าคาสุขใจ หมู่ที่ 5 แบบวิธี e-bidding จำนวน 1 โครงการ

( ประกาศเมื่อ 16/09/2563 เปิดอ่าน 5 ครั้ง )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด บ้านใหม่สันติ หมู่ที่ 12 แบบวิธี e-bidding จำนวน 1 โครงการ

( ประกาศเมื่อ 16/09/2563 เปิดอ่าน 3 ครั้ง )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ 9 แบบวิธี e-bidding จำนวน 1 โครงการ

( ประกาศเมื่อ 16/09/2563 เปิดอ่าน 3 ครั้ง )

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านอาแบ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding)

( ประกาศเมื่อ 14/09/2563 เปิดอ่าน 7 ครั้ง )

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านใหม่สันติ หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding)

( ประกาศเมื่อ 14/09/2563 เปิดอ่าน 7 ครั้ง )

เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าคาสามัคคี หมู่ที่ 8 (ป็อก 2) แบบวิธี e-bidding จำนวน 1 โครงการ

( ประกาศเมื่อ 09/09/2563 เปิดอ่าน 6 ครั้ง )

เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านอาแบ หมู่ที่ 7 แบบวิธี e-bidding จำนวน 1 โครงการ

( ประกาศเมื่อ 09/09/2563 เปิดอ่าน 9 ครั้ง )

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าคาสามัคคี หมู่ที่ 8 (ป็อก 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding)

( ประกาศเมื่อ 09/09/2563 เปิดอ่าน 8 ครั้ง )

เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านใหม่สันติ หมู่ที่ 12 แบบวิธี e-bidding จำนวน 1 โครงการ

( ประกาศเมื่อ 09/09/2563 เปิดอ่าน 8 ครั้ง )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

( ประกาศเมื่อ 03/09/2563 เปิดอ่าน 11 ครั้ง )
 


โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 18 กันยายน 2563 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านธาตุ
[21 ก.ย. 2563]


กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น อบต.แม่สลองนอก ได้มีโอกาสต้อนรับ ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พร้อมด้วย นพ.บุญเติม ตันสุรัตน์ ที่ปรึกษา ส
[17 ก.ย. 2563]
 


โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 15 กันยายน 2563นายสมบูรณ์ มาเยอะ นายกอบต.แม่สลองนอก ได้มอบหมายให้ นายภาคิน ชัยแก้วเม หัวหน้าสำนักป
[17 ก.ย. 2563]


โครงการอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพต่างๆ และการแก้ไขปัญหาการว่างงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ( อบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าปัก)
[9 ก.ย. 2563]
 
 

อ่าน

ตอบ

วันที่ี

 • สมัครบาคาร่าออนไลน์ GCLUB777
 • 19
  0
  10/08/2563
 • จีคลับ บาคาร่าออนไลน์
 • 25
  0
  05/08/2563
 • ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
 • 37
  0
  24/07/2563
 • Singgichi loved to imagine the customer's job
 • 42
  0
  11/07/2563
 • The man nodded,"Oh,"with his eyes closed.
 • 36
  0
  11/07/2563
 • Then he yawned like he was sleepy.
 • 34
  0
  11/07/2563
 • The man's face didn't have any memory
 • 38
  0
  11/07/2563
 • Isn't it counting? After all
 • 38
  0
  11/07/2563
 • Celebrity Habits Beethoven.
 • 59
  0
  12/06/2563
 • It means a comprehensive collection of various services.
 • 66
  0
  12/06/2563
   
   
   
   


  นายสมบูรณ์ มาเยอะ
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล แม่สลองนอก
   


  นายสันทัด จันทร์เพชร
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล แม่สลองนอก

  ขณะนี้เวลา ::
   
  รับทำเว็บไซต์ ทุกประเภท จดโดเมนเนม เช่าโฮสติ้ง >> เชียงราย เอ็นเทอร์ ซอฟต์ โทร. 087-1843622
  แผนที่เชียงราย GIS Map
   
   
   
   

  ท่านพอใจกับเว็บไซต์ของ
  อบต.แม่สลองนอก ในระดับใด  ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ.
  ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย
  footter