head

หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ

ภาพกิจกรรม

เว็บบอร์ด

เอกสารดาวน์โหลด

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ระบบยื่นคำร้องออนไลน์

วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง อบต.แม่สลองนอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติ อบต.แม่สลองนอก
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศอบต.แม่สลองนอก
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางการติดต่อ
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน
การจัดการความเสี่ยงด้านทุจริต New!!
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
   
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
   
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
ย้อนรอยดอยแม่สลอง
ข้อมูลพื้นฐาน
ช่องทางการติดต่อ
ข้อมูลหมู่บ้าน
ชมดอยแม่สลอง
OTOP ชา
ที่พัก..ร้านอาหาร
แผนที่การเดินทาง
สิ่งอำนวยความสะดวกบนดอยแม่สลอง
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /
ครู /อบต
.
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565
( ประกาศเมื่อ 28/06/2565 เปิดอ่าน 2 ครั้ง )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ การประชุมประชาคมตำบลเพื่อพิจารณา ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
( ประกาศเมื่อ 17/06/2565 เปิดอ่าน 8 ครั้ง )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
( ประกาศเมื่อ 17/06/2565 เปิดอ่าน 7 ครั้ง )

ข่าวประชาสัมพันธ์ เคล็ดลับการประหยัดพลังงานที่เร็วและง่าย
( ประกาศเมื่อ 17/06/2565 เปิดอ่าน 32 ครั้ง )

มาตรฐานทั่วไปเกี่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ -ฉบับที่-2-พ.ศ.2558
( ประกาศเมื่อ 25/04/2565 เปิดอ่าน 58 ครั้ง )

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ-เงินรางวัลประจำปี (เงินโบนัส) สำหรับ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
( ประกาศเมื่อ 25/04/2565 เปิดอ่าน 45 ครั้ง )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เรื่อง ประกาศผลคะแนนสอบ การสรรหาบุคคลและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
( ประกาศเมื่อ 25/03/2565 เปิดอ่าน 111 ครั้ง )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1
( ประกาศเมื่อ 25/03/2565 เปิดอ่าน 80 ครั้ง )

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565
( ประกาศเมื่อ 18/03/2565 เปิดอ่าน 81 ครั้ง )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
( ประกาศเมื่อ 14/03/2565 เปิดอ่าน 73 ครั้ง )

 
 
งบแสดงฐานะการเงิน 2564 download
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2 download
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 download
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2564 ในรอบ 6 เดือน download
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 download
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 download
รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน อบต.แม่สลองนอก ปี 2563 download
งบแสดงฐานะการเงิน 2563 download
 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าคาสามัคคี หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

( ประกาศเมื่อ 29/06/2565 เปิดอ่าน 2 ครั้ง )

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าคาสุขใจ (จะบูสี) หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

( ประกาศเมื่อ 29/06/2565 เปิดอ่าน 4 ครั้ง )

เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าคาสุขใจ (จะบูสี) หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

( ประกาศเมื่อ 21/06/2565 เปิดอ่าน 9 ครั้ง )

เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าคาสามัคคี หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

( ประกาศเมื่อ 21/06/2565 เปิดอ่าน 8 ครั้ง )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Boxculvert) ชุมชนหลังเซเว่น บ้านสันติคีรี หมู่ที่ 1 (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)

( ประกาศเมื่อ 21/04/2565 เปิดอ่าน 41 ครั้ง )

ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Boxculvert) ชุมชนหลังเซเว่น บ้านสันติคีรี หมู่ที่ 1 (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)

( ประกาศเมื่อ 04/04/2565 เปิดอ่าน 39 ครั้ง )

ปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Boxculvert) ชุมชนหลังเซเว่น บ้านสันติคีรี หมู่ที่ 1

( ประกาศเมื่อ 25/03/2565 เปิดอ่าน 43 ครั้ง )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำและระบบส่งน้ำ อาคารกรองน้ำ บ้านสันติคีรีหมู่ที่ 1(ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)

( ประกาศเมื่อ 18/03/2565 เปิดอ่าน 41 ครั้ง )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด คสล. และฝาปิดเหล็กตะแกรง พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านเจียงจาใส หมู่ที่ 11(ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)

( ประกาศเมื่อ 18/03/2565 เปิดอ่าน 41 ครั้ง )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิดเหล็กตะแกรง พร้อมบ่อพัน คสล.2 บ่อ บ้านแม่จันหลวง หมู่ที่ 10(ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)

( ประกาศเมื่อ 18/03/2565 เปิดอ่าน 45 ครั้ง )
 


กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้แม่ฟ้าหลวงของผู้พิการ
[22 มิ.ย. 2565]


โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ และการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 "กิจกรรม จัดทำถังกรีนโคน" และ กิจกรรม อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
[20 มิ.ย. 2565]
 


โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ และการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 "กิจกรรม จัดทำถังกรีนโคน" และ กิจกรรม อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
[16 มิ.ย. 2565]


โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ และการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 "กิจกรรม จัดทำถังกรีนโคน" และ กิจกรรม อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
[14 มิ.ย. 2565]
 
 

อ่าน

ตอบ

วันที่

 • UFALION168 สมัคร ฝาก-ถอน รวดเร็วผ่านระบบอัตโนมัติเพียง 2 วินาที
 • 7
  0
  15/06/2565
 • UFALION168 บริการ ฝาก ถอน อัตโนมัติที่ ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง
 • 17
  0
  14/06/2565
 • บริการ ส่งเอกสารไปต่างประเทศ
 • 17
  0
  01/06/2565
 • ultraclub88.bet เว็บบริการเดิมพันคาสิโนออนไลน์ครบวงจร
 • 24
  0
  24/05/2565
 • ufazeed.bet เป็นคาสิโนออนไลน์และเว็บไซต์เดิมพันที่ดีที่สุด
 • 25
  0
  24/05/2565
 • ufa24time สามารถใช้บริการที่นำเสนอบนแพลตฟอร์มเพื่อเล่นสล็อตโดยไม่ต้องดาวน์โหลดแอปใดๆ
 • 18
  0
  24/05/2565
 • Baccarat99th.bet เป็นเว็บไซต์คาสิโนที่ให้บริการสล็อตออนไลน์ที่ดีที่สุด
 • 23
  0
  23/05/2565
 • Baccarat99th.bet เป็นเว็บไซต์คาสิโนที่ให้บริการสล็อตออนไลน์ที่ดีที่สุด
 • 18
  0
  23/05/2565
 • เครื่องพิมพ์เช็ค พร้อมโปรแกรมสามารถพิมพ์ต้นขั้วได้
 • 513
  0
  02/04/2562
 • ดินสไลค์ครับ
 • 597
  1
  09/10/2560
   
   
   
   


  นายสุรศักดิ์ ทวีอภิรดีไข่มุข
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก

  เบอร์โทร : 0846738327
   


  นายสันทัด จันทร์เพชร
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล แม่สลองนอก

  เบอร์โทร : 0899007469

  ขณะนี้เวลา ::
   
  ๏ฟฝับ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝไซต๏ฟฝ ๏ฟฝุก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝสต๏ฟฝ๏ฟฝ >> ๏ฟฝ๏ฟฝยง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝอฟ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ. 087-1843622
  แผน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ GIS Map
   
   
   
   

  ท่านพอใจกับเว็บไซต์ของ
  อบต.แม่สลองนอก ในระดับใด  ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ.
  ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย
  footter