head
วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง
คณะบริหาร
สมาชิกสภา อบต
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559
ประกาศอบต.แม่สลองนอก
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางการติดต่อ
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน New!!
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนการศึกษา
ส่วนโยธา
   
สำนักงานปลัต
ส่วนการคลัง
ส่วนการศึกษา
ส่วนโยธา
 
ย้อนรอยดอยแม่สลอง
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลหมู่บ้าน
ชมดอยแม่สลอง
OTOP ชา
ที่พัก..ร้านอาหาร
แผนที่การเดินทาง
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /
ครู /อบต
.
 

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลแม่สลองนอก
( ประกาศเมื่อ 10/07/2561 เปิดอ่าน 15 ครั้ง )

แบบรายงานการรับทราบประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
( ประกาศเมื่อ 11/06/2561 เปิดอ่าน 23 ครั้ง )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี ๒๕๖๑
( ประกาศเมื่อ 22/02/2561 เปิดอ่าน 167 ครั้ง )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือสรรเป็นพนักงานจ้าง 2561
( ประกาศเมื่อ 25/01/2561 เปิดอ่าน 344 ครั้ง )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และเลือกสรร พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
( ประกาศเมื่อ 11/12/2560 เปิดอ่าน 126 ครั้ง )

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐
( ประกาศเมื่อ 08/12/2560 เปิดอ่าน 111 ครั้ง )

ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
( ประกาศเมื่อ 24/11/2560 เปิดอ่าน 108 ครั้ง )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
( ประกาศเมื่อ 08/11/2560 เปิดอ่าน 134 ครั้ง )

ประกาศผลคะแนนสอบ ตามประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 (4 ก.ย.60)
( ประกาศเมื่อ 04/09/2560 เปิดอ่าน 290 ครั้ง )

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ (4 ก.ย.60)
( ประกาศเมื่อ 04/09/2560 เปิดอ่าน 222 ครั้ง )

 
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ปีงบฯ 60 download
งบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบฯ 2560 download
รายงานรายจ่ายตามแผนงานสิ้นปี 2559 download
งบทดลองก่อน - หลังปิดบัญชี ปี 2559 download
งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2559 download
รายงานรายจ่ายตามแผนงาน ปี 2558 download
งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2558 download
งบทดลอง อบต.แม่สลองนอก ปี 2558 download
 
ประกาศ ผล สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.5
( ประกาศเมื่อ 25/05/2561 เปิดอ่าน 30 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิดและรางระบายน้ำแบบรางวีพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านป่าคาสุขใจ หมู่ที่ 5
( ประกาศเมื่อ 16/05/2561 เปิดอ่าน 34 ครั้ง )
ประกาศราคากลางและ แบบ ป.ป.ช. 1 โครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิดและรางระบายน้ำแบบรางวีพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านป่าคาสุขใจ หมู่ที่ 5
( ประกาศเมื่อ 16/05/2561 เปิดอ่าน 31 ครั้ง )
ประกาศ ผล สอบราคาโครงการปรับภูมิทัศน์
( ประกาศเมื่อ 18/04/2561 เปิดอ่าน 36 ครั้ง )
ประการ ผล สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 05/04/2561 เปิดอ่าน 45 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาปรับภูมิทัศน์อนุสรณ์สถานอดตทหารจีนคณะชาติ
( ประกาศเมื่อ 03/04/2561 เปิดอ่าน 53 ครั้ง )
ประการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 26/03/2561 เปิดอ่าน 90 ครั้ง )
ประกาศราคากลางและแบบ ป.ป.ช 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมพื้นที่กลับรถและวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้างตงจาใสหมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 22/03/2561 เปิดอ่าน 35 ครั้ง )
ประกาศราคากลางและแบบ ป.ป.ช 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธาตุ หมู่ 4 (305,000) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 22/03/2561 เปิดอ่าน 38 ครั้ง )
ประกาศราคากลางและแบบ ป.ป.ช 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเล่าสิบ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 22/03/2561 เปิดอ่าน 37 ครั้ง )
 


ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ป่าบอน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
[24 ม.ค. 2561]


เทศกาลชิมชาฯ ครั้งที่ 21 พ.ศ. 2559
[5 ก.ย. 2560]
 


พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2560 เมื่อวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
[25 ก.ค. 2560]


กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
[12 ก.ค. 2560]
 
 

อ่าน

ตอบ

วันที่ี

 • รถเช่าเชียงราย พร้อมคนขับ ราคาถูก
 • 5
  0
  11/07/2561
 • เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
 • 64
  1
  18/03/2561
 • ดินสไลค์ครับ
 • 125
  2
  09/10/2560
 • "ขอเชิญอบรม ""การใช้ SketchUp และ Profile builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคา"" วันที่ 23-25 มิ.ย.60 จ.เชียงราย "
 • 655
  0
  20/06/2560
 • เสื้อผ้าชาวเขา
 • 157
  0
  22/12/2559
 • ดูหนังออนไลน์ ดูหนัง HD หนังใหม่2016 ดูหนังฟรี
 • 287
  4
  06/09/2559
 • ตอนนี้ดอยแม่สลองไปได้ไหมครับ
 • 190
  0
  29/08/2559
 • ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ผ้าห่มค่ะ
 • 212
  0
  19/08/2559
 • ขอเชิญอบรม"สร้างทัศนียภาพเสมือนจริงด้วยโปรแกรม LUMION" วันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 ณ สำนักงานโยธาไทย เชียงราย จ.เชียงราย
 • 178
  0
  09/08/2559
 • "ขอเชิญอบรม ""แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร"" วันที่ 7-8 ก.ค.59 ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท จ.เชียงราย
 • 516
  0
  16/06/2559
   
  มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จัดงาน
  (อัพเดทล่าสุด วันที่ 20 กรกฎาคม 2018 เวลา 22:38:26 นาที )
  จังหวัดเชียงรายได้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
  (อัพเดทล่าสุด วันที่ 18 กรกฎาคม 2018 เวลา 16:14:45 นาที )
  เดินหน้าประเทศไทย ยิงสดคุยครบทุกคน กับ 13 หมูป่า หลังออกจากโรงพยาบาล วันนี้ 18 น.เป็นต้นไป
  (อัพเดทล่าสุด วันที่ 18 กรกฎาคม 2018 เวลา 14:48:15 นาที )
  กปภ.สาขาเชียงรายแจ้งปิดน้ำซ่อมท่อแตกกรณีฉุกเฉินบริเวณบ้านต้นลุง ซอย 4 ต.บ้านดู่ 18 กรกฎาคม 2561
  (อัพเดทล่าสุด วันที่ 18 กรกฎาคม 2018 เวลา 11:20:59 นาที )
  ประกาศดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561
  (อัพเดทล่าสุด วันที่ 18 กรกฎาคม 2018 เวลา 01:13:32 นาที )
  สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา 23 ขอเชิญชวน มาเรียนสมาธิ หลักสูตรครูสมาธิมาตรฐานระดับสากล
  (อัพเดทล่าสุด วันที่ 17 กรกฎาคม 2018 เวลา 15:43:19 นาที )
  ตำรวจสนธิกำลัง สกัดจับขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ พร้อมยาบ้ากว่า 7 ล้านเม็ด ไอ๊ซ์กว่า 200 กิโลกรัม
  (อัพเดทล่าสุด วันที่ 15 กรกฎาคม 2018 เวลา 02:34:50 นาที )
   
  Untitled Document
  TV ONLINE
  สามารถดูทีวีออนไลน์ ได้โดยคลิกช่องที่ท่านต้องการดู
   
  !!คลิก..ดูทีวีออนไลน์ !!คลิก..ดูทีวีออนไลน์ !!คลิก..ดูทีวีออนไลน์ !!คลิก..ดูทีวีออนไลน์ !!คลิก..ดูทีวีออนไลน์ !!คลิก..ดูทีวีออนไลน์
  !!คลิก..ดูทีวีออนไลน์ !!คลิก..ดูทีวีออนไลน์ !!คลิก..ดูทีวีออนไลน์ !!คลิก..ดูทีวีออนไลน์ !!คลิก..ดูทีวีออนไลน์
  !!คลิก..ดูทีวีออนไลน์ !!คลิก..ดูทีวีออนไลน์ !!คลิก..ดูทีวีออนไลน์ !!คลิก..ดูทีวีออนไลน์ !!คลิก..ดูทีวีออนไลน์ !!คลิก..ดูทีวีออนไลน์
  !!คลิก..ดูทีวีออนไลน์ !!คลิก..ดูทีวีออนไลน์ !!คลิก..ดูทีวีออนไลน์ !!คลิก..ดูทีวีออนไลน์ !!คลิก..ดูทีวีออนไลน์  
   
   


  นายสมบูรณ์ มาเยอะ
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล แม่สลองนอก
   


  นายสันทัด จันทร์เพชร
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล แม่สลองนอก
  ขณะนี้เวลา ::
   
  รับทำเว็บไซต์ ทุกประเภท จดโดเมนเนม เช่าโฮสติ้ง >> เชียงราย เอ็นเทอร์ ซอฟต์ โทร. 087-1843622
  แผนที่เชียงราย GIS Map
   
   
   
   

  ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ.
  ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย
  footter