head
วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
<
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง อบต.แม่สลองนอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติ อบต.แม่สลองนอก
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศอบต.แม่สลองนอก
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางการติดต่อ
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน New!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน NEW!!
แบบสำรวจความคิดเห็น NEW!!
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
   
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
   
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
ย้อนรอยดอยแม่สลอง
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลหมู่บ้าน
ชมดอยแม่สลอง
OTOP ชา
ที่พัก..ร้านอาหาร
แผนที่การเดินทาง
สิ่งอำนวยความสะดวกบนดอยแม่สลอง
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /
ครู /อบต
.
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
( ประกาศเมื่อ 26/11/2563 เปิดอ่าน 75 ครั้ง )

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
( ประกาศเมื่อ 30/10/2563 เปิดอ่าน 24 ครั้ง )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564
( ประกาศเมื่อ 06/10/2563 เปิดอ่าน 21 ครั้ง )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564
( ประกาศเมื่อ 06/10/2563 เปิดอ่าน 26 ครั้ง )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
( ประกาศเมื่อ 30/09/2563 เปิดอ่าน 30 ครั้ง )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เรื่อง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. 2563
( ประกาศเมื่อ 31/08/2563 เปิดอ่าน 44 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์นายจ้าง/สถานประกอบการแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้ขอใบอนุญาตทำงาน ให้ไปติดต่อขอใบอนุญาตทำงานที่ สำนักงานจัดหางาน จังหวัดเชียงราย
( ประกาศเมื่อ 27/08/2563 เปิดอ่าน 43 ครั้ง )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น(24 ส.ค.63 - 24 ก.ย.63)
( ประกาศเมื่อ 26/08/2563 เปิดอ่าน 54 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
( ประกาศเมื่อ 18/08/2563 เปิดอ่าน 52 ครั้ง )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10-21 สิงหาคม 2563)
( ประกาศเมื่อ 13/08/2563 เปิดอ่าน 68 ครั้ง )

 
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4 download
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 download
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 download
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 download
รายงานรายจ่ายตามแผนงานสิ้นปี 2562 download
งบแสดงฐานะการเงิน 2562 download
งบทดลองหลังปิดบัญชี 2562 download
งบทดลอง ณ 30 กันยายน 2562 download
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านใหม่สันติ หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

( ประกาศเมื่อ 28/09/2563 เปิดอ่าน 33 ครั้ง )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอาแบ หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

( ประกาศเมื่อ 28/09/2563 เปิดอ่าน 26 ครั้ง )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าคาสามัคคี หมู่ที่ 8 (ป็อก 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

( ประกาศเมื่อ 23/09/2563 เปิดอ่าน 29 ครั้ง )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด บ้านป่าคาสุขใจ หมู่ที่ 5 แบบวิธี e-bidding จำนวน 1 โครงการ

( ประกาศเมื่อ 16/09/2563 เปิดอ่าน 32 ครั้ง )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด บ้านใหม่สันติ หมู่ที่ 12 แบบวิธี e-bidding จำนวน 1 โครงการ

( ประกาศเมื่อ 16/09/2563 เปิดอ่าน 31 ครั้ง )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ 9 แบบวิธี e-bidding จำนวน 1 โครงการ

( ประกาศเมื่อ 16/09/2563 เปิดอ่าน 30 ครั้ง )

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านอาแบ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding)

( ประกาศเมื่อ 14/09/2563 เปิดอ่าน 37 ครั้ง )

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านใหม่สันติ หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding)

( ประกาศเมื่อ 14/09/2563 เปิดอ่าน 31 ครั้ง )

เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าคาสามัคคี หมู่ที่ 8 (ป็อก 2) แบบวิธี e-bidding จำนวน 1 โครงการ

( ประกาศเมื่อ 09/09/2563 เปิดอ่าน 32 ครั้ง )

เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านอาแบ หมู่ที่ 7 แบบวิธี e-bidding จำนวน 1 โครงการ

( ประกาศเมื่อ 09/09/2563 เปิดอ่าน 34 ครั้ง )
 


รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ณ บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ 9 และ บ้านป่าคาสามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
[19 ต.ค. 2563]


รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ณ หมู่บ้านตงจาใส หมู่ที่ 13 และ หมู่บ้านป่าคาสุขใจ หมู่ที่ 5 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
[19 ต.ค. 2563]
 


ระหว่างวันที่ 20 – 25 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด (กีฬาไหว้พระจันทร์) และ โครงการแข่งขันฟุตบอล แม่สลองคัพ ประจำปีงบประมาณ 2563
[29 ก.ย. 2563]


รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกบ้านอาแหละ ม.7 และบ้านอาแบ ม.2 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ณ วันที่ 25 กันยายน 2563
[29 ก.ย. 2563]
 
 

อ่าน

ตอบ

วันที่ี

 • สนใจเล่น เสือมังกรออนไลน์ เช่น เกมไพ่ บาคาร่าออนไลน์ เบิก-ถอนง่าย เชื่อถือได้ที่นี่
 • 10
  1
  13/11/2563
 • หารายได้ที่บ้าน
 • 10
  0
  11/11/2563
 • แทงบอลออนไลน์ ยูฟ่า 889
 • 19
  0
  14/10/2563
 • หาเงินช่วงโควิด
 • 29
  1
  29/09/2563
 • สมัครบาคาร่าออนไลน์ GCLUB777
 • 52
  0
  10/08/2563
 • จีคลับ บาคาร่าออนไลน์
 • 58
  0
  05/08/2563
 • ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
 • 68
  0
  24/07/2563
 • Singgichi loved to imagine the customer's job
 • 69
  0
  11/07/2563
 • The man nodded,"Oh,"with his eyes closed.
 • 58
  0
  11/07/2563
 • Then he yawned like he was sleepy.
 • 61
  0
  11/07/2563
   
   
   
   


  นายสมบูรณ์ มาเยอะ
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล แม่สลองนอก
   


  นายสันทัด จันทร์เพชร
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล แม่สลองนอก

  ขณะนี้เวลา ::
   
  รับทำเว็บไซต์ ทุกประเภท จดโดเมนเนม เช่าโฮสติ้ง >> เชียงราย เอ็นเทอร์ ซอฟต์ โทร. 087-1843622
  แผนที่เชียงราย GIS Map
   
   
   
   

  ท่านพอใจกับเว็บไซต์ของ
  อบต.แม่สลองนอก ในระดับใด  ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ.
  ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย
  footter