head
วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
<
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง อบต.แม่สลองนอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติ อบต.แม่สลองนอก
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศอบต.แม่สลองนอก
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางการติดต่อ
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน New!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน NEW!!
แบบสำรวจความคิดเห็น NEW!!
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
   
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
   
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
ย้อนรอยดอยแม่สลอง
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลหมู่บ้าน
ชมดอยแม่สลอง
OTOP ชา
ที่พัก..ร้านอาหาร
แผนที่การเดินทาง
สิ่งอำนวยความสะดวกบนดอยแม่สลอง
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /
ครู /อบต
.
 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก

05 = มาตรา 9 (3)

โครงการถวายความอาลัยและพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมเกล้าฯ 20 ม.ค.60
โครงการศึกษาดูงานในพระราชดำริ 7-12 ก.พ.60
โครงการสำรวจและเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า (ต.ค.59-ก.ย.60)
โครงการหนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย 14 ม.ค. 60
โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ 28 ก.พ.60
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน 30 พ.ค. 60
แผนพัฒนา3 ปี พ.ศ. 2559-2561 (1)
แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559-2561 (2)
แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559-2561 (3)
แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559-2561 (4)
แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559-2561 (5)
แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559-2561 (6)
แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559-2561 (7)
แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559-2561 (8)
แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559-2561 (9)
แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559-2561 (10)
แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559-2561 (11)
แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559-2561 (12)
แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559-2561 (13)
แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 256-2560 (1)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 256-2560 (2)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 256-2560 (3)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.58-60 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 พ.ศ.59 (4)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.58-60 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 พ.ศ.59 (1)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.58-60 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 พ.ศ.59 (3)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.58-60 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 พ.ศ.59 (2)
รายงานรายจ่ายตามแผนงานสิ้นปี 2559
รายละเอียดแนบท้าย หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 59
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานนะทางการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 59 (1)
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานนะทางการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 59 (2)
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 59
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 30 ก.ย. 59
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.59 (3)
แผนการจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อ-จ้าง จัดหาวัสดุ ปีงบประมาณ 2559
แผนการปฏิบัติการจัดจัดซื้อ-จ้าง แผนจัดหาพัสุด ปีงบประมาณ 2560
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานผลการดำเนินโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ประจำปีงบฯ 2560
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ปีงบฯ 61
โครงการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว เทศการชิมชา ครั้งที่ 22 ประจำปี 60
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ปีงบฯ 61(1)
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ปีงบฯ 61(2)
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ปีงบฯ 61(3)
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 60
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 60
โครงการป้องกันภัยพิบัติและจัดระเบียบการจราจรในช่วงเทศกาลสำคัญฯ ประจำปีงบฯ 2561
 
footter