head
วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
<
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง อบต.แม่สลองนอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติ อบต.แม่สลองนอก
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศอบต.แม่สลองนอก
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางการติดต่อ
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน New!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน NEW!!
แบบสำรวจความคิดเห็น NEW!!
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
   
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
   
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
ย้อนรอยดอยแม่สลอง
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลหมู่บ้าน
ชมดอยแม่สลอง
OTOP ชา
ที่พัก..ร้านอาหาร
แผนที่การเดินทาง
สิ่งอำนวยความสะดวกบนดอยแม่สลอง
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /
ครู /อบต
.
 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก

09 = มาตรา 9 (7)

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัย สมัยที่ 4 เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 58
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 59
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 59
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 60
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 59
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 59
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 59
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 59
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 59
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 59
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 60
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วันพุธที่ ๒๒สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 28 มิถุนายน 2562
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 15 สิงหาคม 2562
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 23 สิงหาคม 2562
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 27 ธันวาคม 2562
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ปี 2562
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562
 
footter