head
วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
<
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง อบต.แม่สลองนอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติ อบต.แม่สลองนอก
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศอบต.แม่สลองนอก
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางการติดต่อ
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน New!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน NEW!!
แบบสำรวจความคิดเห็น NEW!!
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
   
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
   
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
ย้อนรอยดอยแม่สลอง
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลหมู่บ้าน
ชมดอยแม่สลอง
OTOP ชา
ที่พัก..ร้านอาหาร
แผนที่การเดินทาง
สิ่งอำนวยความสะดวกบนดอยแม่สลอง
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /
ครู /อบต
.
 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก

13 = มาตรา 9 (8) เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 (LPA)
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จ้าง ประจำปีงบฯ 2559 (7 ต.ค.58)
รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จ้าง ประจำปีงบฯ 59 (2 มิ.ย.59)
รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จ้าง ประจำปีงบฯ 2559(1 ก.ย. 59)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จ้าง (ผอ.6) งวดที่ 1(11 เม.ย.59)
รายงานผลการตรวจสอบการคลังบัญชีและพัสดุ ของ อบต.แม่สลองนอก ปีงบฯ 2559
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อ-จ้าง ไตรมาส 2 ปีงบฯ 2559 (15 มี.ค.59)
รายงานผลการปฏิบัติตามผลการจัดซื้อ-จ้าง ปีงบประมาณ 2559 (12 ก.ย.59)
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
คะแนนผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2560
ประกาศผลคะแนนสอบ ตามประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 (4 ก.ย.60)
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ (4 ก.ย.60)
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ปีงบฯ 60
งบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบฯ 60
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศอบต.แม่สลองนอก เรื่อง โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
การประเมินผลการจัดงานเทศกาลชิมชา ซากุระงาม วัฒนธรรมชนเผ่า และกาแฟดอยแม่สลออง ครั้งที่ 22
รายงานการประเมินผลการจัดงานเทศกาลชิมชา ซากุระงาม วัฒนธรรมชนเผ่าและกาแฟดอยแม่สลอง ครั้งที่ 23
รายงานสรุปผลการประเมินผลการติดตามงานเทศกาลชิมชา ซากุระงาม วัฒนธรรมชนเผ่าและกาแฟดอยแม่สลอง ครั้งที่ 23/2561
โครงการท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ
รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาเทศกาลชิมชา ซากุระงาม วัฒนธรรมชนเผ่า และกาแฟดอยแม่สลอง ครั้งที่ 24 ประจำปี พ.ศ. 2562
การจัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบนและเรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และการจัดทำรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก ที่ 066/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงาน เพื่อดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
footter