head
วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
<
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง อบต.แม่สลองนอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติ อบต.แม่สลองนอก
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศอบต.แม่สลองนอก
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางการติดต่อ
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน New!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน NEW!!
แบบสำรวจความคิดเห็น NEW!!
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
   
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
   
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
ย้อนรอยดอยแม่สลอง
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลหมู่บ้าน
ชมดอยแม่สลอง
OTOP ชา
ที่พัก..ร้านอาหาร
แผนที่การเดินทาง
สิ่งอำนวยความสะดวกบนดอยแม่สลอง
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /
ครู /อบต
.
 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก

15 = สัญญาอื่น ๆ เช่น สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต ม. 3 (22 ธ.ค. 59)
สัญญาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ม. 5 (9 ส.ค. 2559)
สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน 5 เม.ย. 59
สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 2 (19 ธ.ค. 59)
สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ ม. 10 (26 ธ.ค. 59)
สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ม. 9 (8 ส.ค. 59)
สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ม. 10 (3 ส.ค. 59)
สัญญาซื้อขายท่อประปา ม. 1 (อังหล่อ) 11 พ.ย.59
สัญญาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทาง สายทางบ้านป่าคาสุขใจ หมู่ที่ 5 - บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ 9 (20 ส.ค.2561)
สัญญาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเจียงจาใส หมู่ที่ 11 (21 ส.ค.2561)
สัญญาจ้างก่อสร้างซุ้มประตูประจำหมู่บ้าน บ้านอาแบ หมู่ที่ 7 (22 ส.ค.2561)
สัญญาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตงจาใส หมู่ที่ 13 (22 ส.ค.2561)
สัญญาจ้างก่อสร้างพื้นที่รับทางโค้งคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าคาสุขใจ หมู่ที่ 5 (20 ส.ค.2561)
สัญญาจ้างก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าคาสามัคคี หมู่ที่ 8 (ป๊อก 1) (20 ส.ค.2561)
สัญญาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านใหม่สันติ หมู่ที่ 12 (20 ส.ค.2561)
สัญญาจ้างรื้อถอนและก่อสร้างขยายไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลาง หมู่ที่ 6 (บ้านเฮกะ) (21 ส.ค.2561)
 
footter