ย้อนกลับ settings_backup_restore


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และวันเริ่มสมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐