head
วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง อบต.แม่สลองนอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติ อบต.แม่สลองนอก
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศอบต.แม่สลองนอก
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางการติดต่อ
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน New!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน NEW!!
แบบสำรวจความคิดเห็น NEW!!
   
   
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
   
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
 
ย้อนรอยดอยแม่สลอง
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลหมู่บ้าน
ชมดอยแม่สลอง
OTOP ชา
ที่พัก..ร้านอาหาร
แผนที่การเดินทาง
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /
ครู /อบต
.
 
การประชุม เรื่อง การส่งเสริมการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาเชียงราย
           องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก ในฐานะองค์กรคณะทำงานจัดทำรายละเอียดคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
"ชาเชียงราย"  ให้ความร่วมมือกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย  ในการจัดประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาเชียงราย (One Province One Product) ในวันจันทร์ ที่ 13 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุมโรงแรมแม่สลองวิลล่า
อำเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย
           การประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประมาณ  50 คน  ประกอบด้วย คณะทำงานหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ได้แก่ เกษตรจังหวัดเชียงราย
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.แม่ฟ้าหลวง  สถาบันชา ม.แม่ฟ้าหลวง  หอการค้าจังหวัดเชียงราย  และผู้ประกอบกิจการร้านชา ได้แก่ บริษัทใบชาโชคจำเริญ บริษัทชาวังพุดตาล บริษัทโกลด์เด้นที ร้านชาประเสริฐ  ร้านชาหงษ์ฝู่ ร้านชาซิงหลง ร้านชาแสงอรุณ และร้านชาอื่นๆ กว่า 20 ราย
           สรุปสาระสำคัญเรื่อง ผลการดำเนินงานโครงการฯ  ได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า
การพิจารณาแนวทางการวางแผนจัดกิจกรรมและสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงพาณิชย์ (Core 5) ประจำปีงบประมาณ 2554 


< ย้อนกลับ
 
footter