head
วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง
คณะบริหาร
สมาชิกสภา อบต
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559
ประกาศอบต.แม่สลองนอก
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางการติดต่อ
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน New!!
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนการศึกษา
ส่วนโยธา
   
สำนักงานปลัต
ส่วนการคลัง
ส่วนการศึกษา
ส่วนโยธา
 
ย้อนรอยดอยแม่สลอง
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลหมู่บ้าน
ชมดอยแม่สลอง
OTOP ชา
ที่พัก..ร้านอาหาร
แผนที่การเดินทาง
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /
ครู /อบต
.
 
ประกาศผลสอบราคาจ้าง


   ผลการเปิดซองสอบราคา เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2553 เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอแม่ฟ้าหลวง) ปรากฎผลดังนี้
  1) โครงการก่อสร้างถนน คสล. เริ่มเชื่อมต่อถนน คสล.เดิม ทางเข้าหมู่บ้านอาแหละ หมู่ 2 (เอกสารสอบเลขที่ 5/2553)
       ผู้ชนะการสอบราคา คือ หจก.จี้ฟงพัฒนา
  2) โครงการก่อสร้างถนน คสล. เริ่มเชื่อมต่อถนน คสล. เดิม ถึงขอบสนามบาสเกตบอล บริเวณ ศพด.บ้านธาตุ หมู่ 4 (เอกสารสอบเลขที่ 6/2553)
      ผู้ชนะการสอบราคา คือ หจก.ไทยสงวนใบชา
  3) โครงการก่อสร้างรั้วกำแพง ศพด.บ้านอาแบ หมู่ 7 (เอกสารสอบเลขที่ 7/2553)
      ผู้ชนะการสอบราคา คือ หจก.เจริญกันทร
  4) โครงการก่อสร้างถนน คสล. เริ่มเชื่อมต่อถนน คสล.เดิม บ้านป่าคาสามัคคี หมู่ 8  (เอกสารสอบเลขที่ 8/2553)
      ผู้ชนะการสอบราคา คือ หจก.จี้ฟงพัฒนา

< ย้อนกลับ
 
footter