head
วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง อบต.แม่สลองนอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติ อบต.แม่สลองนอก
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศอบต.แม่สลองนอก
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางการติดต่อ
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน New!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน NEW!!
แบบสำรวจความคิดเห็น NEW!!
   
   
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
   
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
 
ย้อนรอยดอยแม่สลอง
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลหมู่บ้าน
ชมดอยแม่สลอง
OTOP ชา
ที่พัก..ร้านอาหาร
แผนที่การเดินทาง
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /
ครู /อบต
.
 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔


 

 

                                                   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก

                  เรื่อง   การรับสมัครพนักงานจ้างปีงบประมาณ พ..๒๕๕๔

*******************************

                            ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก จะเปิดรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ..๒๕๕๔  จำนวน    ตำแหน่ง  รวม    อัตรา   โดยมีรายละเอียดดังนี้

                            .  ตำแหน่งที่รับสมัคร

                                   ๑.๑  ปฏิบัติงานในสำนักงานปลัด อบต.  จำนวน    ตำแหน่ง    อัตรา  คือ

          พนักงานจ้างตามภารกิจ    

                                                   ๑.  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ                                            จำนวน     อัตรา

                                          ๒.  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว                            จำนวน     อัตรา

                                 ๑.๒  ปฏิบัติงานในส่วนโยธา    จำนวน    ตำแหน่ง  ๑ อัตรา คือ

                                          พนักงานจ้างตามภารกิจ   ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ    จำนวน     อัตรา

                      .  คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร

      ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป  ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

                                      ()  มีสัญชาติไทย

                      () มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์    

              () เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ

              (๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง

              (๕)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพ  จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนด ดังนี้  โรคเรื้อนระยะติดต่อ  หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

­                        (ก)  วัณโรคระยะอันตราย

(ข)    โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

(ค)    โรคติดยาเสพติดให้โทษ

(ง)     โรคพิษสุราเรื้อรัง

                                  (๖)  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ  หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  ตามาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  หรือตามกฎหมายอื่น

                                                                                       - ๒ -

                                      (๗)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

                                      (๘)  ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

                                      (๙)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

              (๑๐)ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

      (๑๑)ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

              (๑๒)ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  หรือปลดออก  เพราะกระทำความผิดวินัย ตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น

              (๑๓)ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก  เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น

              (๑๔)ไม่เป็นผู้กระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

                        (๑)  ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตาม (๗) (๙) (๑๐) หรือ (๑๔)

                        (๒) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตาม (๑๑) หรือ (๑๒) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสองปีแล้วและมิใช่กรณีออกเพราะกระทำผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่

                        (๓) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติ (๑๓) ซึ่งได้ออกจากงาน หรือราชการเกินสามปีแล้วและมิใช่กรณีออกเพราะกระทำผิดฝนกรณีทุจริตต่อหน้าที่

    การพิจารณายกเว้นกรณีการขาดคุณสมบัติ  หรือลักษณะต้องห้ามดังกล่าว  คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงราย  อาจพิจารณาถึงความจำเป็นและประโยชน์ของทางราชการที่จะได้รับ  โดยมติของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงราย  ในการประชุมปรึกษายกเว้นคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามดังกล่าวจะพิจารณาลงมติ  ซึ่งต้องได้คะแนนเสียงสี่ในห้าของจำนวนกรรมการในที่ประชุมและการลงมิให้กระทำโดยลับ

        ๓.  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง/ลักษณะงาน และอัตราค่าตอบแทน

                                ๑. ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว

                                        ลักษณะงาน   เผยแพร่การท่องเที่ยวของท้องถิ่น  การควบคุมการบริการท่องเที่ยวและจัดระเบียบธุรกิจการท่องเที่ยวทั้งของท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น  การต้อนรับอำนวยความสะดวก  จัดบริการนำเที่ยว ดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยว ให้คำแนะนำ ความรู้เผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

- ๓ -

 

                                     ความรับผิดชอบ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด  หรือตามคำสั่ง  หรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถี่ถ้วนและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

                                       คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้  ทางการท่องเที่ยว   การโรงแรม  ภาษาต่างประเทศ  บริหารธุรกิจ  คอมพิวเตอร์  การจัดการ  การโฆษณา  การประชาสัมพันธ์  อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๕,๗๖๐.-  บาท

หมายเหตุ   .  ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาการท่องเที่ยว  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในอันดับแรก

                  .  ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จะพิจารณาเป็นอันดับที่ 

                      .  ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะพิจารณาเป็นอันดับที่ 

                                ๒.  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 

                                        ลักษณะงาน   รับ ส่ง ลงทะเบียน  แยกประเภทและจัดส่งหนังสือ  เอกสาร  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบง่าย ๆ ตรวจทานความถูกต้องของตัวเลขและตัวหนังสือ พิมพ์และคัดสำเนา หนังสือเอกสาร ตรวจเอกสารหลักฐานและคัดลอกลงรายการต่าง ๆ ช่วยจัดหา ดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ ช่วยรวบรวมข้อมูลและสถิติทั่วไป ช่วยทำบันทึก ย่อเรื่อง ช่วยจัดเตรียมและให้บริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่ออำนวยความสะดวก และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  

                                        ความรับผิดชอบ  ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณธรรมดาที่          ไม่ยาก  ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตามคำสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่าง            แน่ชัด หรือละเอียดถี่ถ้วน หน้าที่อื่นและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                        คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา  ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า    หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาของรัฐ  หรือเอกชนที่ได้รับรองจากทางราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า  ๑๒  ชั่วโมง  อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๕,๗๖๐.-  บาท

.  ระยะเวลาการรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร

       (๑)  เปิดรับสมัครระหว่างวันที่  ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๕๓ ถึงวันที่  ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๕๓  ในวันและเวลาราชการ 

      (๒)  สถานที่รับสมัคร ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก หมู่ที่     ตำบลแม่สลองนอก  อำเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย

 

- ๔ -

.  เอกสารหลักฐานการรับสมัคร

      (๑)  ใบสมัคร                                                                                   ฉบับ

      (๒)  สำเนาวุฒิการศึกษา                                                               ฉบับ

      (๓)  ใบรับรองแพทย์    (ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน)                     ฉบับ

      (๔)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                         ฉบับ

      (๕)  สำเนาทะเบียนบ้าน                                                              ฉบับ

      (๖)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดำ  ขนาด ๑ นิ้ว   จำนวน    รูป  (ถ่ายไม่เกิน    เดือน)

      (๗) หลักฐานอื่น ๆ เช่น  ใบเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล  เป็นต้น

๖.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร    

     ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ  ตำแหน่งละ   ๑๐๐  บาท  และมีสิทธิสมัครสอบได้เพียงตำแหน่งเดียว

.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

    จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรในวันศุกร์ที่  ๒๒ ตุลาคม  ๒๕๕๓   เวลา  ๐๙.๐๐  น.  เป็นต้นไป  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก

                               ๘.  หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร

                                      ๘.๑  ยึดหลัก สมรรถนะ ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการปฏิบัติงานของตำแหน่ง ซึ่งประกอบด้วย

                                                ก. ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

                                                ข. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

                                                ค. คุณลักษณะอื่น ๆ ที่จำเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน

                                      ๘.๒  วิธีการกำหนดและประเมิน สมรรถนะ ปรากฏตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

                                ๙.  เกณฑ์การตัดสิน

                                      ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะจะต้องได้คะแนนหลักสมรรถนะ ได้แก่ ความรู้ ความสามารถหรือทักษะและคุณสมบัติอื่น ๆ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๖๐

                                ๑๐.  วัน  เวลา  และสถานที่สอบคัดเลือก

                                     กำหนดสอบคัดเลือกในวันพุธที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๕๓    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก 

                                ๑๑. การประกาศผลและการขึ้นบัญชี

                                      จะประกาศผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่  ๒๙ ตุลาคม  ๒๕๕๓  เวลา  ๐๙.๐๐ น. ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก และจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา ๑ ปี นับแต่วันประกาศเป็นต้นไป

 

๑๑.  การจ้างและระยะเวลาการจ้าง

        ๑๑.๑  ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการแต่งตั้งและทำสัญญาจ้างได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด

        ๑๑.๒ ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๔ ปี และต้องสอดคล้องกับแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ ๒๕๕๕) ด้วย

ผู้ใดสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ

                                                ประกาศ    วันที่    เดือน  ตุลาคม  ..๒๕๕๓

                                                                                                  (ลงชื่อ)

                                                                                                                (นายวุฒิพงษ์   สวรรค์โชติ)

                                                                                          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก


ลักษณะงาน  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และอัตราค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง

(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างประจำ ปีงบประมาณ พ.. ๒๕๕๔  ลงวันที่    ตุลาคม  ๒๕๕๓)

 

ที่

ตำแหน่ง

ประเภท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 
footter