head
วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง อบต.แม่สลองนอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติ อบต.แม่สลองนอก
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศอบต.แม่สลองนอก
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางการติดต่อ
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน New!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน NEW!!
แบบสำรวจความคิดเห็น NEW!!
   
   
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
   
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
 
ย้อนรอยดอยแม่สลอง
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลหมู่บ้าน
ชมดอยแม่สลอง
OTOP ชา
ที่พัก..ร้านอาหาร
แผนที่การเดินทาง
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /
ครู /อบต
.
 
ลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะฯ(แนบท้ายประกาศรับสมัครพนักงานจ้างฯประจำปีงบประมาณ๒๕๕๔)


ลักษณะงาน  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และอัตราค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง

(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างประจำ ปีงบประมาณ พ.. ๒๕๕๔  ลงวันที่    ตุลาคม  ๒๕๕๓)

 

ที่

ตำแหน่ง

ประเภท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ค่าตอบแทน/เดือน

หมายเหตุ

ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ

พนักงานจ้าง      ตามภารกิจ

ประเภทผู้มีคุณวุฒิ

รับ ส่ง ลงทะเบียน  แยกประเภทและจัดส่งหนังสือ  เอกสาร  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบง่าย ๆ ตรวจทานความถูกต้องของตัวเลขและตัวหนังสือ พิมพ์และคัดสำเนา หนังสือเอกสาร ตรวจเอกสารหลักฐานและคัดลอกลงรายการต่าง ๆ ช่วยจัดหา ดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ ช่วยรวบรวมข้อมูลและสถิติทั่วไป ช่วยทำบันทึก ย่อเรื่อง ช่วยจัดเตรียมและให้บริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่ออำนวยความสะดวก และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา  ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า    หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาของรัฐ  หรือเอกชนที่ได้รับรองจากทางราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า  ๑๒  ชั่วโมง 

๕,๗๖๐  บาท

 

 

 

ลักษณะงาน  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และอัตราค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง

(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างประจำ ปีงบประมาณ พ.. ๒๕๕๔  ลงวันที่    ตุลาคม  ๒๕๕๓)

 

ที่

ตำแหน่ง

ประเภท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ค่าตอบแทน/เดือน

หมายเหตุ

ผช.เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว

พนักงานจ้าง      ตามภารกิจ

ประเภทผู้มีคุณวุฒิ

เผยแพร่การท่องเที่ยวของท้องถิ่น  การควบคุมการบริการท่องเที่ยวและจัดระเบียบธุรกิจการท่องเที่ยวทั้งของท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น  การต้อนรับอำนวยความสะดวก  จัดบริการนำเที่ยว ดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยว ให้คำแนะนำ ความรู้เผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวหรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้  ทางการท่องเที่ยว  การโรงแรม  ภาษาต่างประเทศ  บริหารธุรกิจ  คอมพิวเตอร์  การจัดการ  การโฆษณา  การประชาสัมพันธ์   

 

๕,๗๖๐  บาท

 

 < ย้อนกลับ
 
footter