head
วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง อบต.แม่สลองนอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติ อบต.แม่สลองนอก
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศอบต.แม่สลองนอก
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางการติดต่อ
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน New!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน NEW!!
แบบสำรวจความคิดเห็น NEW!!
   
   
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
   
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
 
ย้อนรอยดอยแม่สลอง
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลหมู่บ้าน
ชมดอยแม่สลอง
OTOP ชา
ที่พัก..ร้านอาหาร
แผนที่การเดินทาง
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /
ครู /อบต
.
 
แนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่ประสบเหตุดินทรุดตัวและรอยแยกบ้านสันติคีรี




แนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่ประสบเหตุดินทรุดตัวและรอยแยกบ้านสันติคีรี หมู่ที่ ๑

ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

 

          อ้างถึงหนังสือที่ ทส ๐๕๐๗/๒๖๑๖  ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓

              ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย การเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๓.เรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้เสนอคณะรัฐมนตรี)  ทั้งนี้มีรายละเอียด ดังนี้

๑.      เรื่องเดิม

๑.๑  มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖  รับทราบความก้าวหน้าการจัดทำข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณี  ประกอบด้วยข้อมูลแผนที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม และข้อมูลหมู่บ้านเสี่ยงภัยดินถล่มทั่วประเทศ  และเห็นชอบในหลักการในการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเรื่องดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณี  ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ

๑.๒ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรธรณี 
ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม และจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเรื่อง

ดินถล่ม เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗  รวมทั้งซักซ้อมแผนการเฝ้าระวังในพื้นที่บ้านสันติคีรี หมู่ ๑ ตำบล


แม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  ซึ่งเป็นพื้นที่ลาดเขารองรับด้วยหินแกรนิตผุ
มีชั้นดินหนา

๒.    ข้อเท็จจริง

๒.๑  เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๓ บริเวณจังหวัดเชียงรายมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน  ทำให้เกิดเหตุดินทรุดตัวและรอยแยกบริเวณบ้านสันติคีรี มีความกว้าง ๑๕๐ เมตร ความยาว ๒๐๐ เมตร สร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนของประชาชน จำนวน ๙ หลังคาเรือน และสถานประกอบการโรงแรม ๑ แห่ง ในเบื้องต้น กรมทรัพยากรธรณีได้เข้าดำเนินการตรวจสอบบริเวณพื้นที่ประสบเหตุ  พบว่าในพื้นที่ลาดชันสูง มีชั้นดินหนา เมื่อฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ทำให้ดินทรุดตัวและมีรอยแยก ทั้งนี้ต่อมาในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๓  รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายสุวิทย์  คุณกิตติ) และคณะผู้บริหารกระทรวง  ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ประสบเหตุ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่

๒.๒ การประเมินสภาพพื้นที่ดอยแม่สลอง  สามารถแบ่งพื้นที่ออกเป็น ๓ ประเภท คือ พื้นที่ประสบเหตุ ขนาดความกว้าง ๑๕๐ เมตร ความยาว ๒๐๐ เมตร  พื้นที่เฝ้าระวัง หมายถึง พื้นที่ที่มีความลาดชันสูงและมีร่องรอยของดินแยก และพื้นที่ชุมชนดอยแม่สลองเฝ้าระวัง เมตร ความยาว ๒๐๐ เมตรารถแบ่งพื้นที่ออกเป็น ๓ ประเภท คือ พื้นที่ประสบเหตุ

๓.     ข้อเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๓.๑  พื้นที่ประสบเหตุ

         - มอบหมายให้กรมทรัพยากรธรณี ประสานกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เพื่อดำเนินการสำรวจและออกแบบโครงสร้างป้องกันดินทรุดและรอยแยก โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (ระยะเวลา ๒ เดือน)

         - มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก และจังหวัดเชียงราย จัดทำระบบป้องกันเหตุดินทรุดตัวและรอยแยก  โดยการเพิ่มเสถียรภาพของลาดดิน และป้องกันมิให้น้ำผิวดินและน้ำใต้ดินไหลเข้าสู่พื้นที่ประสบเหตุ  (ระยะเวลา ๖ เดือน)

๓.๒  พื้นที่เฝ้าระวัง

         - มอบหมายให้กรมทรัพยากรธรณี และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก กำหนดระดับความเสี่ยงของพื้นที่ พร้อมกำหนดมาตรการป้องกันเหตุดินทรุดตังและรอยแยกผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการคืบตัวของลาดดินและพัฒนาการของรอยแยก

- มอบหมายให้จังหวัดเชียงราย และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก สนับสนุนให้เจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำระบบป้องกันเหตุดินทรุดตัวและรอยแยก

๓.๓  พื้นที่ชุมชนดอยแม่สลอง

         - มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการกำหนดและประกาศเขตเสี่ยงภัยดินถล่ม เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ในการกำกับดูแลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนดอยแม่สลองทั้งหมด

         - มอบหมายให้กรมทรัพยากรธรณี กำหนดลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสม และมาตรการป้องกันเหตุดินทรุดตัวและรอยแยก  พร้อมทั้งติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการคืบตัวของลาดดิน ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์

         - มอบหมายหน่วยงานที่กำกับดูแลพื้นที่ สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควบคุมและดูแลการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่งเหมาะสม

 



< ย้อนกลับ
 
footter