head
วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง อบต.แม่สลองนอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติ อบต.แม่สลองนอก
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศอบต.แม่สลองนอก
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางการติดต่อ
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน New!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน NEW!!
แบบสำรวจความคิดเห็น NEW!!
   
   
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
   
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
 
ย้อนรอยดอยแม่สลอง
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลหมู่บ้าน
ชมดอยแม่สลอง
OTOP ชา
ที่พัก..ร้านอาหาร
แผนที่การเดินทาง
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /
ครู /อบต
.
 
ประกาศ ผล สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.5


 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด และรางระบายน้ำแบบรางวีพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าคาสุขใจ หมู่ที่ 5

   /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 720,000.- บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด และรางระบายน้ำแบบรางวีพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าคาสุขใจ หมู่ที่ 5

   3.1 รางระบายน้ำ คสล.กว้าง 0.70 เมตร ยาว 108.00 เมตร

   3.2 รางระบายน้ำ คสล.แบบไม่มีฝาปิด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 30.00 เมตร

   3.3 บ่อพัก คสล.กว้าง 1.10 เมตร ยาว 1.10 เมตร

   3.4 วางท่อระบายน้ำ คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 8.00 เมตร

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 เมษายน 2561  เป็นเงิน  720,000.-  บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง  ปร.4

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

     6.1  นายสันทัด  จันทร์เพชร

     6.2 นางศันสนีย์  ไอศวรรยานนท์

     6.3 นายชยพล  คำภิละ

 < ย้อนกลับ
 
footter