head
วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง อบต.แม่สลองนอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติ อบต.แม่สลองนอก
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศอบต.แม่สลองนอก
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางการติดต่อ
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน New!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน NEW!!
แบบสำรวจความคิดเห็น NEW!!
   
   
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
   
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
 
ย้อนรอยดอยแม่สลอง
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลหมู่บ้าน
ชมดอยแม่สลอง
OTOP ชา
ที่พัก..ร้านอาหาร
แผนที่การเดินทาง
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /
ครู /อบต
.
 


( ประกาศเมื่อ 05/11/2561 เปิดอ่าน 8 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 05/11/2561 เปิดอ่าน 6 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 05/11/2561 เปิดอ่าน 9 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 30/10/2561 เปิดอ่าน 50 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 25/10/2561 เปิดอ่าน 93 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 22/10/2561 เปิดอ่าน 16 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 08/10/2561 เปิดอ่าน 179 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 03/09/2561 เปิดอ่าน 48 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 10/07/2561 เปิดอ่าน 66 ครั้ง )

เจตจำนงสุจริต ของนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และแบบรายงานการรับทราบประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

( ประกาศเมื่อ 11/06/2561 เปิดอ่าน 64 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 22/02/2561 เปิดอ่าน 255 ครั้ง )

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

( ประกาศเมื่อ 25/01/2561 เปิดอ่าน 403 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 11/12/2560 เปิดอ่าน 173 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 08/12/2560 เปิดอ่าน 150 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 24/11/2560 เปิดอ่าน 153 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 08/11/2560 เปิดอ่าน 182 ครั้ง )

ประกาศ อบต.แม่สลองนอก เรื่อง ประกาศผลคะแนนสอบ ตามประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 (4 ก.ย.60)

( ประกาศเมื่อ 04/09/2560 เปิดอ่าน 323 ครั้ง )

ประกาศ อบต.แม่สลองนอก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ (4 ก.ย.60)

( ประกาศเมื่อ 04/09/2560 เปิดอ่าน 252 ครั้ง )

ประกาศ อบต.แม่สลองนอก เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2560

( ประกาศเมื่อ 30/08/2560 เปิดอ่าน 273 ครั้ง )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก (เพิ่มเติม) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก

( ประกาศเมื่อ 11/08/2560 เปิดอ่าน 318 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 26/07/2560 เปิดอ่าน 590 ครั้ง )
( ประกาศเมื่อ 24/07/2560 เปิดอ่าน 168 ครั้ง )


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น จำนวน จำนวน 3 ตำแหน่ง 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา 2. นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา 3. นักวิชาการเงินและบัญชีิ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

( ประกาศเมื่อ 21/07/2560 เปิดอ่าน 199 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 12/07/2560 เปิดอ่าน 162 ครั้ง )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

( ประกาศเมื่อ 25/05/2560 เปิดอ่าน 227 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 25/05/2560 เปิดอ่าน 193 ครั้ง )

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (กลุ่ม Al-Qaida) ****สามารถดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม Al-Qaida ข้อ 5.1.1

( ประกาศเมื่อ 03/05/2560 เปิดอ่าน 194 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 29/03/2560 เปิดอ่าน 191 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 29/03/2560 เปิดอ่าน 222 ครั้ง )หน้าที่ :: [1] 2 3 4 | สุดท้าย
 
footter