head
วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง อบต.แม่สลองนอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติ อบต.แม่สลองนอก
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศอบต.แม่สลองนอก
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางการติดต่อ
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน
การจัดการความเสี่ยงด้านทุจริต New!!
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
   
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
   
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
ย้อนรอยดอยแม่สลอง
ข้อมูลพื้นฐาน
ช่องทางการติดต่อ
ข้อมูลหมู่บ้าน
ชมดอยแม่สลอง
OTOP ชา
ที่พัก..ร้านอาหาร
แผนที่การเดินทาง
สิ่งอำนวยความสะดวกบนดอยแม่สลอง
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /
ครู /อบต
.
 


( ประกาศเมื่อ 28/06/2565 เปิดอ่าน 2 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 17/06/2565 เปิดอ่าน 8 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 17/06/2565 เปิดอ่าน 7 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 17/06/2565 เปิดอ่าน 32 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 25/04/2565 เปิดอ่าน 58 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 25/04/2565 เปิดอ่าน 45 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 25/03/2565 เปิดอ่าน 111 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 25/03/2565 เปิดอ่าน 80 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 18/03/2565 เปิดอ่าน 80 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 14/03/2565 เปิดอ่าน 73 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 14/03/2565 เปิดอ่าน 70 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 04/03/2565 เปิดอ่าน 208 ครั้ง )

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก ขอประกาศนโยบายผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระทุกเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญและของกำนัล และประโยชน์อื่นใด ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544 ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.2563

( ประกาศเมื่อ 24/02/2565 เปิดอ่าน 65 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 10/02/2565 เปิดอ่าน 67 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 24/01/2565 เปิดอ่าน 74 ครั้ง )
( ประกาศเมื่อ 16/12/2564 เปิดอ่าน 85 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 14/12/2564 เปิดอ่าน 76 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 07/01/2565 เปิดอ่าน 85 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 22/12/2564 เปิดอ่าน 84 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 17/12/2564 เปิดอ่าน 88 ครั้ง )
( ประกาศเมื่อ 12/11/2564 เปิดอ่าน 83 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 19/11/2564 เปิดอ่าน 89 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 08/12/2564 เปิดอ่าน 85 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 29/10/2564 เปิดอ่าน 106 ครั้ง )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565

( ประกาศเมื่อ 05/10/2564 เปิดอ่าน 113 ครั้ง )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

( ประกาศเมื่อ 05/10/2564 เปิดอ่าน 113 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 20/09/2564 เปิดอ่าน 135 ครั้ง )
( ประกาศเมื่อ 24/06/2564 เปิดอ่าน 124 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 4/10/2562 เปิดอ่าน 187 ครั้ง )หน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 6 7 8 | สุดท้าย
 
footter