head
วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง อบต.แม่สลองนอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติ อบต.แม่สลองนอก
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศอบต.แม่สลองนอก
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางการติดต่อ
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน New!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน NEW!!
แบบสำรวจความคิดเห็น NEW!!
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
   
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
   
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
 
ย้อนรอยดอยแม่สลอง
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลหมู่บ้าน
ชมดอยแม่สลอง
OTOP ชา
ที่พัก..ร้านอาหาร
แผนที่การเดินทาง
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /
ครู /อบต
.
 


( ประกาศเมื่อ 12/02/2563 เปิดอ่าน 107 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 06/02/2563 เปิดอ่าน 15 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 30/01/2563 เปิดอ่าน 7 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 30/01/2563 เปิดอ่าน 7 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 24/09/2562 เปิดอ่าน 74 ครั้ง )

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน ๓๓๑ รายการ ในวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก

( ประกาศเมื่อ 24/07/2562 เปิดอ่าน 191 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 24/06/2562 เปิดอ่าน 99 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 20/06/2562 เปิดอ่าน 118 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 17/06/2562 เปิดอ่าน 127 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 22/05/2562 เปิดอ่าน 182 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 15/05/2562 เปิดอ่าน 155 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 01/03/2562 เปิดอ่าน 150 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 01/03/2562 เปิดอ่าน 133 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 27/02/2562 เปิดอ่าน 228 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 25/02/2562 เปิดอ่าน 193 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 30/01/2562 เปิดอ่าน 239 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 24/01/2562 เปิดอ่าน 159 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 14/01/2562 เปิดอ่าน 224 ครั้ง )
( ประกาศเมื่อ 08/01/2562 เปิดอ่าน 140 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 07/01/2562 เปิดอ่าน 159 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 05/11/2561 เปิดอ่าน 191 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 05/11/2561 เปิดอ่าน 176 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 05/11/2561 เปิดอ่าน 200 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 30/10/2561 เปิดอ่าน 236 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 25/10/2561 เปิดอ่าน 283 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 22/10/2561 เปิดอ่าน 185 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 08/10/2561 เปิดอ่าน 373 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 03/09/2561 เปิดอ่าน 215 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 10/07/2561 เปิดอ่าน 262 ครั้ง )หน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 | สุดท้าย
 
footter