head
วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง อบต.แม่สลองนอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติ อบต.แม่สลองนอก
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศอบต.แม่สลองนอก
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางการติดต่อ
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน
การจัดการความเสี่ยงด้านทุจริต New!!
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
   
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
   
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
ย้อนรอยดอยแม่สลอง
ข้อมูลพื้นฐาน
ช่องทางการติดต่อ
ข้อมูลหมู่บ้าน
ชมดอยแม่สลอง
OTOP ชา
ที่พัก..ร้านอาหาร
แผนที่การเดินทาง
สิ่งอำนวยความสะดวกบนดอยแม่สลอง
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /
ครู /อบต
.
 


( ประกาศเมื่อ 4/10/2562 เปิดอ่าน 194 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 7/12/2563 เปิดอ่าน 175 ครั้ง )
( ประกาศเมื่อ 7/12/2563 เปิดอ่าน 153 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 07/09/2563 เปิดอ่าน 173 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 07/09/2563 เปิดอ่าน 192 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 07/09/2563 เปิดอ่าน 163 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 08/07/2563 เปิดอ่าน 170 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 15/06/2564 เปิดอ่าน 189 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 09/07/2563 เปิดอ่าน 205 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 01/06/2563 เปิดอ่าน 184 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 24/02/2564 เปิดอ่าน 178 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 13/05/2564 เปิดอ่าน 185 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 13/05/2564 เปิดอ่าน 196 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 13/05/2564 เปิดอ่าน 189 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 13/05/2564 เปิดอ่าน 187 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 13/05/2564 เปิดอ่าน 192 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 13/05/2564 เปิดอ่าน 194 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 13/05/2564 เปิดอ่าน 198 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 13/05/2564 เปิดอ่าน 195 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 13/05/2564 เปิดอ่าน 176 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 13/05/2564 เปิดอ่าน 197 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 13/05/2564 เปิดอ่าน 185 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 12/05/2564 เปิดอ่าน 181 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 12/05/2564 เปิดอ่าน 196 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 12/05/2564 เปิดอ่าน 200 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 12/05/2564 เปิดอ่าน 192 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 12/05/2564 เปิดอ่าน 199 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 12/05/2564 เปิดอ่าน 198 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 12/05/2564 เปิดอ่าน 192 ครั้ง )หน้าที่ :: 1 [2] 3 4 5 6 7 8 | สุดท้าย
 
footter