head
วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง อบต.แม่สลองนอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติ อบต.แม่สลองนอก
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศอบต.แม่สลองนอก
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางการติดต่อ
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน New!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน NEW!!
แบบสำรวจความคิดเห็น NEW!!
   
   
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
   
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
 
ย้อนรอยดอยแม่สลอง
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลหมู่บ้าน
ชมดอยแม่สลอง
OTOP ชา
ที่พัก..ร้านอาหาร
แผนที่การเดินทาง
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /
ครู /อบต
.
 
เปิดเผยราคากลางแบบ ป.ป.ช 01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอาแหละ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 14/08/2561 เปิดอ่าน 99 ครั้ง )
เปิดเผยราคากลางแบบ ป.ป.ช 01 โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลาง หมู่ที่ 6 (บ้านเฮกะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 14/08/2561 เปิดอ่าน 96 ครั้ง )
เปิดเผยราคากลางแบบ ป.ป.ช 01 โครงการก่อสร้างซุ้มประตูประจำหมู่บ้าน บ้านอาแบ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 14/08/2561 เปิดอ่าน 113 ครั้ง )
เปิดเผยราคากลางแบบ ป.ป.ช 01 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 14/08/2561 เปิดอ่าน 111 ครั้ง )
เปิดเผยราคากลางแบบ ป.ป.ช 01 โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 14/08/2561 เปิดอ่าน 105 ครั้ง )
เปิดเผยราคากลางแบบ ป.ป.ช 01 โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเจียงจาใส หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 14/08/2561 เปิดอ่าน 110 ครั้ง )
เปิดเผยราคากลางแบบ ป.ป.ช 01 โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าคาสุขใจ หมู่ที่ 5-บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 14/08/2561 เปิดอ่าน 107 ครั้ง )
เปิดเผยราคากลางแบบ ป.ป.ช 01 โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าคาสามัคคี หมู่ที่ 8 (ป๊อก 1)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 14/08/2561 เปิดอ่าน 109 ครั้ง )
เปิดเผยราคากลางแบบ ป.ป.ช 01 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ บ้านใหม่สันติ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 14/08/2561 เปิดอ่าน 110 ครั้ง )
เปิดเผยราคากลางแบบ ป.ป.ช 01 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตงจาใส หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 14/08/2561 เปิดอ่าน 119 ครั้ง )
การเปิดเผยราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
( ประกาศเมื่อ 07/08/2561 เปิดอ่าน 90 ครั้ง )
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน
( ประกาศเมื่อ 07/08/2561 เปิดอ่าน 108 ครั้ง )
ประกาศ ผล สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.5
( ประกาศเมื่อ 25/05/2561 เปิดอ่าน 163 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิดและรางระบายน้ำแบบรางวีพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านป่าคาสุขใจ หมู่ที่ 5
( ประกาศเมื่อ 16/05/2561 เปิดอ่าน 145 ครั้ง )
ประกาศราคากลางและ แบบ ป.ป.ช. 1 โครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิดและรางระบายน้ำแบบรางวีพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านป่าคาสุขใจ หมู่ที่ 5
( ประกาศเมื่อ 16/05/2561 เปิดอ่าน 147 ครั้ง )
ประกาศ ผล สอบราคาโครงการปรับภูมิทัศน์
( ประกาศเมื่อ 18/04/2561 เปิดอ่าน 141 ครั้ง )
ประการ ผล สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 05/04/2561 เปิดอ่าน 158 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาปรับภูมิทัศน์อนุสรณ์สถานอดตทหารจีนคณะชาติ
( ประกาศเมื่อ 03/04/2561 เปิดอ่าน 166 ครั้ง )
ประการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 26/03/2561 เปิดอ่าน 208 ครั้ง )
ประกาศราคากลางและแบบ ป.ป.ช 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมพื้นที่กลับรถและวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้างตงจาใสหมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 22/03/2561 เปิดอ่าน 157 ครั้ง )
ประกาศราคากลางและแบบ ป.ป.ช 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธาตุ หมู่ 4 (305,000) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 22/03/2561 เปิดอ่าน 159 ครั้ง )
ประกาศราคากลางและแบบ ป.ป.ช 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเล่าสิบ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 22/03/2561 เปิดอ่าน 155 ครั้ง )
ประกาศราคากลางและแบบ ป.ป.ช 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติคีรี หมู่ที่ 1 ซอยโรงเรียนบ้านสันตีคีรี (อนุบาล) 268,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 22/03/2561 เปิดอ่าน 159 ครั้ง )
ประกาศราคากลางและแบบ ป.ป.ช 1 โครงการรื้อถอนและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติคีรี หมู่ 1 ซอยหลังโรงเรียนบ้านสันติคีรี (ประถม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 22/03/2561 เปิดอ่าน 170 ครั้ง )
ประกาศราคากลางและแบบ ป.ป.ช 1 โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านป่าคาสามัคคี หมู่ที่ 8 (ป๊อก 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 22/03/2561 เปิดอ่าน 185 ครั้ง )
ประกาศราคากลางและแบบ ป.ป.ช 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมพื้นที่รับทางโค้ง บ้านใหม่สันติ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 22/03/2561 เปิดอ่าน 164 ครั้ง )
ประกาศราคากลางและแบบ ป.ป.ช 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธาตุ หมู่ 4(77,000) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 21/03/2561 เปิดอ่าน 188 ครั้ง )
ประกาศราคากลางและแบบ ป.ป.ช 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธาตุ หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 21/03/2561 เปิดอ่าน 210 ครั้ง )
ประกาศราคากลางและแบบ ป.ป.ช 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.และพื้นที่รับทางโค้ง บ้านกลาง หมู่ ๖ (ซอยไท่อัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 20/03/2561 เปิดอ่าน 191 ครั้ง )


หน้าที่ :: 1 [2] 3 4 5 6 7 | สุดท้าย
 
footter