head
วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง อบต.แม่สลองนอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติ อบต.แม่สลองนอก
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศอบต.แม่สลองนอก
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางการติดต่อ
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน
การจัดการความเสี่ยงด้านทุจริต New!!
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
   
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
   
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
ย้อนรอยดอยแม่สลอง
ข้อมูลพื้นฐาน
ช่องทางการติดต่อ
ข้อมูลหมู่บ้าน
ชมดอยแม่สลอง
OTOP ชา
ที่พัก..ร้านอาหาร
แผนที่การเดินทาง
สิ่งอำนวยความสะดวกบนดอยแม่สลอง
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /
ครู /อบต
.
 


( ประกาศเมื่อ 28/04/2564 เปิดอ่าน 213 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 28/04/2564 เปิดอ่าน 202 ครั้ง )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

( ประกาศเมื่อ 29/03/2564 เปิดอ่าน 253 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 25/02/2564 เปิดอ่าน 233 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 17/02/2564 เปิดอ่าน 248 ครั้ง )

รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 (โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505) และผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ในพื้นที่ ตำบลแม่สลองนอก แต่ยังไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียน

( ประกาศเมื่อ 22/01/2564 เปิดอ่าน 290 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 28/12/2563 เปิดอ่าน 439 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 22/12/2563 เปิดอ่าน 317 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 18/12/2563 เปิดอ่าน 361 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 26/11/2563 เปิดอ่าน 516 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 30/10/2563 เปิดอ่าน 312 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 06/10/2563 เปิดอ่าน 298 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 06/10/2563 เปิดอ่าน 323 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 30/09/2563 เปิดอ่าน 319 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 31/08/2563 เปิดอ่าน 336 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์นายจ้าง/สถานประกอบการแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้ขอใบอนุญาตทำงาน ให้ไปติดต่อขอใบอนุญาตทำงานที่ สำนักงานจัดหางาน จังหวัดเชียงราย

( ประกาศเมื่อ 27/08/2563 เปิดอ่าน 338 ครั้ง )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เรื่อง รับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่น (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 ส.ค.63 ถึง วันที่ 24 ก.ย.63)

( ประกาศเมื่อ 26/08/2563 เปิดอ่าน 335 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 18/08/2563 เปิดอ่าน 344 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 13/08/2563 เปิดอ่าน 362 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 31/07/2563 เปิดอ่าน 348 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 14/01/2562 เปิดอ่าน 346 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 03/07/2563 เปิดอ่าน 420 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 01/07/2563 เปิดอ่าน 397 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 30/06/2563 เปิดอ่าน 402 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 25/06/2563 เปิดอ่าน 420 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 15/06/2563 เปิดอ่าน 402 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 02/06/2563 เปิดอ่าน 435 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 29/05/2563 เปิดอ่าน 414 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 25/05/2563 เปิดอ่าน 412 ครั้ง )หน้าที่ :: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 | สุดท้าย
 
footter