head
วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง อบต.แม่สลองนอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติ อบต.แม่สลองนอก
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศอบต.แม่สลองนอก
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางการติดต่อ
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน
การจัดการความเสี่ยงด้านทุจริต New!!
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
   
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
   
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
ย้อนรอยดอยแม่สลอง
ข้อมูลพื้นฐาน
ช่องทางการติดต่อ
ข้อมูลหมู่บ้าน
ชมดอยแม่สลอง
OTOP ชา
ที่พัก..ร้านอาหาร
แผนที่การเดินทาง
สิ่งอำนวยความสะดวกบนดอยแม่สลอง
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /
ครู /อบต
.
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด บ้านป่าคาสุขใจ หมู่ที่ 5 แบบวิธี e-bidding จำนวน 1 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 16/09/2563 เปิดอ่าน 283 ครั้ง )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด บ้านใหม่สันติ หมู่ที่ 12 แบบวิธี e-bidding จำนวน 1 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 16/09/2563 เปิดอ่าน 284 ครั้ง )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ 9 แบบวิธี e-bidding จำนวน 1 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 16/09/2563 เปิดอ่าน 278 ครั้ง )
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านอาแบ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 14/09/2563 เปิดอ่าน 299 ครั้ง )
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านใหม่สันติ หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 14/09/2563 เปิดอ่าน 295 ครั้ง )
เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าคาสามัคคี หมู่ที่ 8 (ป็อก 2) แบบวิธี e-bidding จำนวน 1 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 09/09/2563 เปิดอ่าน 306 ครั้ง )
เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านอาแบ หมู่ที่ 7 แบบวิธี e-bidding จำนวน 1 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 09/09/2563 เปิดอ่าน 311 ครั้ง )
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าคาสามัคคี หมู่ที่ 8 (ป็อก 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 09/09/2563 เปิดอ่าน 283 ครั้ง )
เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านใหม่สันติ หมู่ที่ 12 แบบวิธี e-bidding จำนวน 1 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 09/09/2563 เปิดอ่าน 275 ครั้ง )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 03/09/2563 เปิดอ่าน 277 ครั้ง )
เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ 9 แบบวิธี e-bidding จำนวน 1 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 24/08/2563 เปิดอ่าน 295 ครั้ง )
ประกาศประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 26/08/2563 เปิดอ่าน 287 ครั้ง )
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายบน้ำ คสล. แบบไม่มีฝาปิด บ้านใหม่สันติ หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 26/08/2563 เปิดอ่าน 276 ครั้ง )
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบไม่มีฝาปิด บ้านป่าคาสุขใจ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 26/08/2563 เปิดอ่าน 286 ครั้ง )
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 26/08/2563 เปิดอ่าน 293 ครั้ง )
เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล.บ้านเจียงจาใส หมู่ที่ 11 (ป๊อก4) แบบวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 25/08/2563 เปิดอ่าน 296 ครั้ง )
ปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล. บ้านเจียงจาใส หมู่ที่ 11 (ป๊อก4) แบบวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 25/08/2563 เปิดอ่าน 315 ครั้ง )
เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด คสล. บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ 9 แบบวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 25/08/2563 เปิดอ่าน 300 ครั้ง )
เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ 9 แบบวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 25/08/2563 เปิดอ่าน 296 ครั้ง )
เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด บ้านป่าคาสุขใจ หมู่ที่ 5 แบบวิธี e-bidding จำนวน 1 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 24/08/2563 เปิดอ่าน 300 ครั้ง )
เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด บ้านใหม่สันติ หมู่ที่ 12 แบบวิธี e-bidding จำนวน 1 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 21/08/2563 เปิดอ่าน 302 ครั้ง )
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 20/08/2563 เปิดอ่าน 316 ครั้ง )
เปิดเผยราคากลาง แบบ บก.๐๖ จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน
( ประกาศเมื่อ 20/08/2563 เปิดอ่าน 306 ครั้ง )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อส่งน้ำประปาภูเขาประจำหมู่บ้าน บ้านป่าคาสุขใจ หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 13/08/2563 เปิดอ่าน 297 ครั้ง )
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 11/08/2563 เปิดอ่าน 310 ครั้ง )
เปิดเผยราคากลาง แบบ บก.๐๖ จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน
( ประกาศเมื่อ 11/08/2563 เปิดอ่าน 311 ครั้ง )
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อส่งน้ำประปาภูเขาประจำหมู่บ้าน บ้านป่าคาสุขใจ หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 23/07/2563 เปิดอ่าน 342 ครั้ง )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านอาแหละ หมู่ที่ ๒ - บ้านเล่าสิบ หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 16/07/2563 เปิดอ่าน 348 ครั้ง )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ๒ ช่วง บ้านแม่จันหลวง หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 16/07/2563 เปิดอ่าน 337 ครั้ง )


หน้าที่ :: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 | สุดท้าย
 
footter