head
วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง อบต.แม่สลองนอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติ อบต.แม่สลองนอก
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศอบต.แม่สลองนอก
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางการติดต่อ
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน
การจัดการความเสี่ยงด้านทุจริต New!!
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
   
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
   
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
ย้อนรอยดอยแม่สลอง
ข้อมูลพื้นฐาน
ช่องทางการติดต่อ
ข้อมูลหมู่บ้าน
ชมดอยแม่สลอง
OTOP ชา
ที่พัก..ร้านอาหาร
แผนที่การเดินทาง
สิ่งอำนวยความสะดวกบนดอยแม่สลอง
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /
ครู /อบต
.
 


( ประกาศเมื่อ 25/05/2563 เปิดอ่าน 433 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 19/05/2563 เปิดอ่าน 421 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 12/05/2563 เปิดอ่าน 398 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 01/05/2563 เปิดอ่าน 460 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 29/04/2563 เปิดอ่าน 424 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 21/04/2563 เปิดอ่าน 439 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 02/04/2563 เปิดอ่าน 499 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 30/03/2563 เปิดอ่าน 464 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 12/03/2563 เปิดอ่าน 559 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 09/03/2563 เปิดอ่าน 448 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 03/03/2563 เปิดอ่าน 570 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 27/02/2563 เปิดอ่าน 521 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 24/02/2563 เปิดอ่าน 470 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 12/02/2563 เปิดอ่าน 726 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 06/02/2563 เปิดอ่าน 493 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 30/01/2563 เปิดอ่าน 452 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 30/01/2563 เปิดอ่าน 475 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 24/09/2562 เปิดอ่าน 587 ครั้ง )

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน ๓๓๑ รายการ ในวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก

( ประกาศเมื่อ 24/07/2562 เปิดอ่าน 672 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 24/06/2562 เปิดอ่าน 572 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 20/06/2562 เปิดอ่าน 625 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 17/06/2562 เปิดอ่าน 632 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 22/05/2562 เปิดอ่าน 643 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 15/05/2562 เปิดอ่าน 729 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 01/03/2562 เปิดอ่าน 615 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 01/03/2562 เปิดอ่าน 634 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 27/02/2562 เปิดอ่าน 763 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 25/02/2562 เปิดอ่าน 724 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 30/01/2562 เปิดอ่าน 760 ครั้ง )หน้าที่ :: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 | สุดท้าย
 
footter