head
วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง อบต.แม่สลองนอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติ อบต.แม่สลองนอก
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศอบต.แม่สลองนอก
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางการติดต่อ
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน New!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน NEW!!
แบบสำรวจความคิดเห็น NEW!!
   
   
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
   
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
 
ย้อนรอยดอยแม่สลอง
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลหมู่บ้าน
ชมดอยแม่สลอง
OTOP ชา
ที่พัก..ร้านอาหาร
แผนที่การเดินทาง
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /
ครู /อบต
.
 
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านธาตุ-อาแบ จำนวน 9 ช่วง
( ประกาศเมื่อ 10/05/2559 เปิดอ่าน 360 ครั้ง )
ประกาศตกลงราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 16/03/59 เปิดอ่าน 337 ครั้ง )
ประกาศราคากลางตกลงราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 16/03/59 เปิดอ่าน 331 ครั้ง )
ประกาศผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.แม่สลองนอก
( ประกาศเมื่อ 18/03/2559 เปิดอ่าน 275 ครั้ง )
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) โครงการจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน
( ประกาศเมื่อ 12/02/2559 เปิดอ่าน 289 ครั้ง )
โครงการก่อสร้าง 7 โครงการ (ตกลงราคา)
( ประกาศเมื่อ 22/01/2559 เปิดอ่าน 465 ครั้ง )
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 (ผด.2)
( ประกาศเมื่อ 15/01/2559 เปิดอ่าน 277 ครั้ง )
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 (ผด.2)
( ประกาศเมื่อ 15/01/2559 เปิดอ่าน 278 ครั้ง )
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 (ผด.1)
( ประกาศเมื่อ 15/01/2559 เปิดอ่าน 263 ครั้ง )
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 (ผด.2)
( ประกาศเมื่อ 15/01/2559 เปิดอ่าน 261 ครั้ง )
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 (ผด.1)
( ประกาศเมื่อ 15/01/2559 เปิดอ่าน 243 ครั้ง )
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 (ผด.1)
( ประกาศเมื่อ 15/01/2559 เปิดอ่าน 224 ครั้ง )
ประกาศผลตกลงราคา 7 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 25/11/2558 เปิดอ่าน 282 ครั้ง )
ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างโดยวิธีตกลงราคา จำนวน 7 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 18/11/2558 เปิดอ่าน 307 ครั้ง )
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายไหล่ทางและป้องกันดินไสด์
( ประกาศเมื่อ 22/09/2558 เปิดอ่าน 263 ครั้ง )
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการขยายไหล่ทางและป้องกันดินสไลด์ บ้านแม่จันหลวง หมู่ที่ 10
( ประกาศเมื่อ 03/09/2558 เปิดอ่าน 285 ครั้ง )
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมา 13 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 13/07/2558 เปิดอ่าน 285 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 13 โครงการ 24 มิถุนายน 2558
( ประกาศเมื่อ 24/06/2558 เปิดอ่าน 288 ครั้ง )
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 2 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 01/04/2558 เปิดอ่าน 231 ครั้ง )
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 2 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 16/03/2558 เปิดอ่าน 279 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอาแบม.7-บ้านเล่าฟู่ ต.ป่าตึง
( ประกาศเมื่อ 12/03/2558 เปิดอ่าน 317 ครั้ง )
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตสายทางบ้านอาแบ ม.7-บ้านเล่าฟู๋ ต.ป่าตึง
( ประกาศเมื่อ 12/03/2558 เปิดอ่าน 263 ครั้ง )
ประกาศ ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าและรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
( ประกาศเมื่อ 16/02/2558 เปิดอ่าน 290 ครั้ง )
ประกาศซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าและรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย
( ประกาศเมื่อ 16/02/2558 เปิดอ่าน 264 ครั้ง )
ประกาศผลสอบราคา เรื่องประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) โครงการจ้างเหมาก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 11 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 25/02/2558 เปิดอ่าน 219 ครั้ง )
ประกาศประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 11 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 21/01/2558 เปิดอ่าน 263 ครั้ง )
ยกเลิกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-Auction)ก่อสร้างถนนคอนกรีต จำนวน 11 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 18/01/2558 เปิดอ่าน 261 ครั้ง )
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-Auction)โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 11 โครงการ ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย
( ประกาศเมื่อ 14/01/2558 เปิดอ่าน 280 ครั้ง )
ประกาศผลการสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านธาตุ หมูที่ 4
( ประกาศเมื่อ 21/11/2557 เปิดอ่าน 261 ครั้ง )


หน้าที่ :: 1 2 3 [4] 5 6 7 | สุดท้าย
 
footter