head
วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง อบต.แม่สลองนอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติ อบต.แม่สลองนอก
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศอบต.แม่สลองนอก
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางการติดต่อ
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน New!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน NEW!!
แบบสำรวจความคิดเห็น NEW!!
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
   
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
   
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
 
ย้อนรอยดอยแม่สลอง
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลหมู่บ้าน
ชมดอยแม่สลอง
OTOP ชา
ที่พัก..ร้านอาหาร
แผนที่การเดินทาง
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /
ครู /อบต
.
 
ประกาศประมูลจัดซื้อท่อประปา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
( ประกาศเมื่อ 26/09/2559 เปิดอ่าน 428 ครั้ง )
ผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีตกลงราคา จำนวน 2 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 18/08/2559 เปิดอ่าน 437 ครั้ง )
ประกาศราคากลาง โดยวิธีตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 29/07/2559 เปิดอ่าน 405 ครั้ง )
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 21/07/2559 เปิดอ่าน 381 ครั้ง )
ประการผลผู้ชนะ โดยวิธีตกลงราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติคีรี ม.1
( ประกาศเมื่อ 07/07/2559 เปิดอ่าน 458 ครั้ง )
ประกาศราคากลาง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ
( ประกาศเมื่อ 28/06/2559 เปิดอ่าน 485 ครั้ง )
ประกาศราคากลาง ตกลงราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมวางท่อ คสล. และบ่อพัก คสล. ม.1
( ประกาศเมื่อ 21/06/2559 เปิดอ่าน 420 ครั้ง )
ประกาศผลสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านธาตุ ถึงบ้านอาแบ จำนวน 9 ช่วง
( ประกาศเมื่อ 01/06/2559 เปิดอ่าน 474 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านธาตุ-อาแบ จำนวน 9 ช่วง
( ประกาศเมื่อ 10/05/2559 เปิดอ่าน 486 ครั้ง )
ประกาศตกลงราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 16/03/59 เปิดอ่าน 497 ครั้ง )
ประกาศราคากลางตกลงราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 16/03/59 เปิดอ่าน 545 ครั้ง )
ประกาศผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.แม่สลองนอก
( ประกาศเมื่อ 18/03/2559 เปิดอ่าน 434 ครั้ง )
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) โครงการจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน
( ประกาศเมื่อ 12/02/2559 เปิดอ่าน 426 ครั้ง )
โครงการก่อสร้าง 7 โครงการ (ตกลงราคา)
( ประกาศเมื่อ 22/01/2559 เปิดอ่าน 648 ครั้ง )
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 (ผด.2)
( ประกาศเมื่อ 15/01/2559 เปิดอ่าน 401 ครั้ง )
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 (ผด.2)
( ประกาศเมื่อ 15/01/2559 เปิดอ่าน 393 ครั้ง )
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 (ผด.1)
( ประกาศเมื่อ 15/01/2559 เปิดอ่าน 394 ครั้ง )
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 (ผด.2)
( ประกาศเมื่อ 15/01/2559 เปิดอ่าน 386 ครั้ง )
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 (ผด.1)
( ประกาศเมื่อ 15/01/2559 เปิดอ่าน 357 ครั้ง )
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 (ผด.1)
( ประกาศเมื่อ 15/01/2559 เปิดอ่าน 331 ครั้ง )
ประกาศผลตกลงราคา 7 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 25/11/2558 เปิดอ่าน 395 ครั้ง )
ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างโดยวิธีตกลงราคา จำนวน 7 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 18/11/2558 เปิดอ่าน 429 ครั้ง )
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายไหล่ทางและป้องกันดินไสด์
( ประกาศเมื่อ 22/09/2558 เปิดอ่าน 381 ครั้ง )
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการขยายไหล่ทางและป้องกันดินสไลด์ บ้านแม่จันหลวง หมู่ที่ 10
( ประกาศเมื่อ 03/09/2558 เปิดอ่าน 413 ครั้ง )
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมา 13 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 13/07/2558 เปิดอ่าน 405 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 13 โครงการ 24 มิถุนายน 2558
( ประกาศเมื่อ 24/06/2558 เปิดอ่าน 414 ครั้ง )
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 2 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 01/04/2558 เปิดอ่าน 372 ครั้ง )
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 2 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 16/03/2558 เปิดอ่าน 381 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอาแบม.7-บ้านเล่าฟู่ ต.ป่าตึง
( ประกาศเมื่อ 12/03/2558 เปิดอ่าน 452 ครั้ง )


หน้าที่ :: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 | สุดท้าย
 
footter