head
วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง อบต.แม่สลองนอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติ อบต.แม่สลองนอก
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศอบต.แม่สลองนอก
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางการติดต่อ
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน New!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน NEW!!
แบบสำรวจความคิดเห็น NEW!!
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
   
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
   
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
 
ย้อนรอยดอยแม่สลอง
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลหมู่บ้าน
ชมดอยแม่สลอง
OTOP ชา
ที่พัก..ร้านอาหาร
แผนที่การเดินทาง
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /
ครู /อบต
.
 
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตสายทางบ้านอาแบ ม.7-บ้านเล่าฟู๋ ต.ป่าตึง
( ประกาศเมื่อ 12/03/2558 เปิดอ่าน 387 ครั้ง )
ประกาศ ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าและรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
( ประกาศเมื่อ 16/02/2558 เปิดอ่าน 385 ครั้ง )
ประกาศซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าและรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย
( ประกาศเมื่อ 16/02/2558 เปิดอ่าน 407 ครั้ง )
ประกาศผลสอบราคา เรื่องประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) โครงการจ้างเหมาก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 11 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 25/02/2558 เปิดอ่าน 353 ครั้ง )
ประกาศประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 11 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 21/01/2558 เปิดอ่าน 374 ครั้ง )
ยกเลิกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-Auction)ก่อสร้างถนนคอนกรีต จำนวน 11 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 18/01/2558 เปิดอ่าน 372 ครั้ง )
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-Auction)โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 11 โครงการ ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย
( ประกาศเมื่อ 14/01/2558 เปิดอ่าน 413 ครั้ง )
ประกาศผลการสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านธาตุ หมูที่ 4
( ประกาศเมื่อ 21/11/2557 เปิดอ่าน 361 ครั้ง )
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด.บ้านธาตุ หมู่ที่ 4
( ประกาศเมื่อ 06/11/2557 เปิดอ่าน 398 ครั้ง )
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด.บ้านธาตุ หมู่ที่ 4
( ประกาศเมื่อ 06/11/2557 เปิดอ่าน 351 ครั้ง )
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด.บ้านธาตุ หมู่ที่ 4
( ประกาศเมื่อ 06/11/2557 เปิดอ่าน 373 ครั้ง )
ประกาศผล สอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้ วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
( ประกาศเมื่อ 23/09/2557 เปิดอ่าน 410 ครั้ง )
ประกาศผลสอบราคาโครงการก่อสร้าง 6 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 23/09/2557 เปิดอ่าน 395 ครั้ง )
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 03/09/2557 เปิดอ่าน 411 ครั้ง )
ประกาศ สอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้ วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
( ประกาศเมื่อ 03/09/2557 เปิดอ่าน 426 ครั้ง )
สอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้ วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
( ประกาศเมื่อ 15/08/2557 เปิดอ่าน 386 ครั้ง )
ประกาศ ผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 24/06/2557 เปิดอ่าน 424 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 22/05/2557 เปิดอ่าน 583 ครั้ง )
ประกาศ ผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 03/04/2557 เปิดอ่าน 503 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 14/03/2557 เปิดอ่าน 490 ครั้ง )
ประกาศ ผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 11 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 06/12/2556 เปิดอ่าน 629 ครั้ง )
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 11 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 21/11/2556 เปิดอ่าน 628 ครั้ง )
ประกาศผล การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านสันติคีรี หมู่ที่ 1
( ประกาศเมื่อ 04/11/2556 เปิดอ่าน 513 ครั้ง )
ประกาศ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านสันติคีรี หมู่ที่ 1
( ประกาศเมื่อ 03/10/2556 เปิดอ่าน 617 ครั้ง )
ประกาศ ผลการสอบราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล (ขับเคลื่อน 4 ล้อ) แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน
( ประกาศเมื่อ 05/09/2556 เปิดอ่าน 598 ครั้ง )
ประกาศ สอบราคารถยนต์ จำนวน 1 คัน
( ประกาศเมื่อ 21/08/2556 เปิดอ่าน 607 ครั้ง )
ประกาศ ผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 20/08/2556 เปิดอ่าน 650 ครั้ง )
ประกาศผลการสอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้ วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่น พัฒนาการเด็ก สำหรับเด็กปฐมวัย ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
( ประกาศเมื่อ 09/08/2556 เปิดอ่าน 572 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงาการ
( ประกาศเมื่อ 31/07/2556 เปิดอ่าน 641 ครั้ง )


หน้าที่ :: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 | สุดท้าย
 
footter