head
วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง อบต.แม่สลองนอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติ อบต.แม่สลองนอก
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศอบต.แม่สลองนอก
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางการติดต่อ
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน New!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน NEW!!
แบบสำรวจความคิดเห็น NEW!!
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
   
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
   
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
 
ย้อนรอยดอยแม่สลอง
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลหมู่บ้าน
ชมดอยแม่สลอง
OTOP ชา
ที่พัก..ร้านอาหาร
แผนที่การเดินทาง
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /
ครู /อบต
.
 
ประกาศ สอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้ วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
( ประกาศเมื่อ 19/07/2556 เปิดอ่าน 738 ครั้ง )
ประกาศ ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 เครื่อง
( ประกาศเมื่อ 04/07/2556 เปิดอ่าน 573 ครั้ง )
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 เครื่อง
( ประกาศเมื่อ 12/06/2556 เปิดอ่าน 610 ครั้ง )
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 13 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 23/05/2556 เปิดอ่าน 723 ครั้ง )
ประกาศ ยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
( ประกาศเมื่อ 23/05/2556 เปิดอ่าน 613 ครั้ง )
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 เครื่อง
( ประกาศเมื่อ 08/05/2556 เปิดอ่าน 655 ครั้ง )
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาวางท่อส่งน้ำ เพื่อกาารอุปโภค บริโภค บ้านแม่จันหลวง หมู่ที่ 10
( ประกาศเมื่อ 07/03/2556 เปิดอ่าน 654 ครั้ง )
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน จำนวน 6 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 27/02/2556 เปิดอ่าน 774 ครั้ง )
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 1 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 20/02/2556 เปิดอ่าน 712 ครั้ง )
ประการสอบราคาโครงการวางท่อส่งน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค บ้านแม่จันหลวง หมู่ที่ 1 จำนวน 1 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 18/02/2556 เปิดอ่าน 683 ครั้ง )
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 08/02/2556 เปิดอ่าน 724 ครั้ง )
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 14/11/2555 เปิดอ่าน 767 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 26/10/2555 เปิดอ่าน 792 ครั้ง )
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 21/09/2555 เปิดอ่าน 1015 ครั้ง )
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ
( ประกาศเมื่อ 03/09/2555 เปิดอ่าน 679 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 31/08/2555 เปิดอ่าน 965 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ
( ประกาศเมื่อ 07/08/2555 เปิดอ่าน 1370 ครั้ง )
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 08/06/2555 เปิดอ่าน 1035 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 8 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 21/05/2555 เปิดอ่าน 928 ครั้ง )
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนน คสล. พร้อมงานดินตัดและ รางระบายน้ำ คสล. ก่อสร้างถนน คสล. ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
( ประกาศเมื่อ 02/03/2555 เปิดอ่าน 911 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 4 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 02/02/2555 เปิดอ่าน 1005 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาซื้อ จำนวน 2 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 02/02/2555 เปิดอ่าน 923 ครั้ง )
ประกาศอบต. เรื่อง ผลการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น
( ประกาศเมื่อ 09/11/2554 เปิดอ่าน 1313 ครั้ง )
ประกาศการรับสมัครพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
( ประกาศเมื่อ 04/11/2554 เปิดอ่าน 1455 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 สาย
( ประกาศเมื่อ 27/10/2554 เปิดอ่าน 897 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถังพักน้ำและถังเก็บน้ำ คสล. พร้อมเดินท่อส่งน้ำ
( ประกาศเมื่อ 18/10/2554 เปิดอ่าน 917 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่เต๋อ
( ประกาศเมื่อ 11/08/2554 เปิดอ่าน 908 ครั้ง )
ประกาศผลการสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน
( ประกาศเมื่อ 27/07/2554 เปิดอ่าน 947 ครั้ง )
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา
( ประกาศเมื่อ 04/07/2554 เปิดอ่าน 944 ครั้ง )


หน้าที่ :: 1 2 3 4 5 6 [7] 8 | สุดท้าย
 
footter