head
วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง อบต.แม่สลองนอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติ อบต.แม่สลองนอก
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศอบต.แม่สลองนอก
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางการติดต่อ
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน New!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน NEW!!
แบบสำรวจความคิดเห็น NEW!!
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
   
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
   
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
ย้อนรอยดอยแม่สลอง
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลหมู่บ้าน
ชมดอยแม่สลอง
OTOP ชา
ที่พัก..ร้านอาหาร
แผนที่การเดินทาง
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /
ครู /อบต
.
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถังพักน้ำและถังเก็บน้ำ คสล. พร้อมเดินท่อส่งน้ำ
( ประกาศเมื่อ 18/10/2554 เปิดอ่าน 933 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่เต๋อ
( ประกาศเมื่อ 11/08/2554 เปิดอ่าน 928 ครั้ง )
ประกาศผลการสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน
( ประกาศเมื่อ 27/07/2554 เปิดอ่าน 966 ครั้ง )
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา
( ประกาศเมื่อ 04/07/2554 เปิดอ่าน 966 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 26/05/2554 เปิดอ่าน 1238 ครั้ง )
ประกาศผลการสอบราคาจ้าง จำนวน 5 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 25/03/2554 เปิดอ่าน 1184 ครั้ง )
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 5 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 11/03/2554 เปิดอ่าน 1089 ครั้ง )
ประกาศผลการสอบราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ล้อ 6 ตัน
( ประกาศเมื่อ 11/03/2554 เปิดอ่าน 1304 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 07/03/2554 เปิดอ่าน 1166 ครั้ง )
ประมูลราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ล้อ 6 ตัน จำนวน 1 คัน โดยวิธีประมูลด้วยระบบ
( ประกาศเมื่อ 24/01/2554 เปิดอ่าน 1415 ครั้ง )
ประกาศผลสอบราคาจ้าง
( ประกาศเมื่อ 20/09/2553 เปิดอ่าน 1151 ครั้ง )
สอบราคาก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าคาสามัคคี
( ประกาศเมื่อ 08/09/2553 เปิดอ่าน 1165 ครั้ง )
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วกำแพง ศพด.บ้านอาแบ
( ประกาศเมื่อ 08/09/2553 เปิดอ่าน 1205 ครั้ง )
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมต่อถนน คสล.เดิม
( ประกาศเมื่อ 08/09/2553 เปิดอ่าน 1073 ครั้ง )
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านอาแหละ
( ประกาศเมื่อ 08/09/2553 เปิดอ่าน 1140 ครั้ง )


หน้าที่ :: 1 2 3 4 5 6 7 [8]
 
footter