:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-765129 แฟกซ์ 053-765409

หน่วยตรวจสอบภายใน
นายสันทัด จันทร์เพชร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
นางสาวจิรประภา ทลุมศิลป์
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ