:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-765129 แฟกซ์ 053-765409

สำนักปลัด
นายสันทัด จันทร์เพชร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
จ่าเอก สุรชาติ แสงงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
จ่าเอก สุรชาติ แสงงาม
รองปลัด อบต. แม่สลองนอก รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวภัศรา แก้วไผ่
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายพชร โมฬี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวชลีกร วรินทร์
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ
- ว่าง -
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นายธนัฐภัทร์ แก้วมูล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
- ว่าง -
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-ว่าง-
นักพัฒนาชุมชน
-ว่าง-
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวณฐมณฑ์ แซ่หลี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายณรงค์ฤทธิ์ มูลอินต๊ะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสรศักดิ์ ชัยชนะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวเบญจมา บุตรอวน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวเบญญาพร บุตรอวน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาวสุนิตา ทาแกง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
-ว่าง-
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายวรสิทธิ์ อุดม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายชิราวุฒิ มูลอ้าย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสุทัศน์ เย็นนัทธี
พนักงานดับเพลิง
นายภิญโญ เชอมือ
พนักงานดับเพลิง
- ว่าง -
พนักงานขับเคลื่อนจักรขนาดเบา
นายลีก่า เชอมือ
คนงานประจำรถขยะ
นายอาผ่า แซ่มือ
คนงานประจำรถขยะ
นายนวพล มาเยอะ
คนงานประจำรถขยะ
นางสาวหมี่ซือ คำหล่า
คนงาน
นายวัชรพล ปียานันท์
พนักงานขับรถยนต์
นายสิทธิโชค พิสัยเลิศ
นักการภารโรง
-ว่าง-
คนงานทั่วไป