คณะผู้บริหาร
นายสมบูรณ์ มาเยอะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
นายศักดิ์สิทธิ์ เมืองแสน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
นางกาญจนา จันทร์หอมสกุล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
นายสนั่น กุ่ยยือ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก