สำนักงานปลัด
นายสันทัด จันทร์เพชร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
-ว่าง-
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
นายภาคิน ชัยแก้วเม
หัวหน้าสำนักงานปลัด
- ว่าง -
นักทรัพยากรบุคคล
- ว่าง -
นักวิเคราะห๋นโยบายและแผน
นางสาวพรพรรณ จันทร์ตาธรรม
เจ้าพนักงานธุรการ
นายณรงค์ฤทธิ์ มูลอินต๊ะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
สิบเอกบัณฑิต อินทะนนท์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวอรอนงค์ สุขสา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวรพัฒน์ ชะมือ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสรศักดิ์ ชัยชนะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายจำเรียม จันทร์ทรา
พนักงานขับเครื่องจักรกลฯ
นายธิติ เต็งนุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวมีจู เชอมือ
คนงานทั่วไป
นายธงชัย คำจริง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายเสนีย์ เมอโปะ
พนักงานประจำรถขยะ
นายราเชนทร์ สันติคีรีดล
พนักงานประจำรถขยะ
นายอาผ่า แซ่มือ
คนงานประจำรถขยะ