กองช่าง
นายชยพล คำภิละ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายดนัย สมสมิท
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายเนรมิตร โซเซกู่
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายอนุพงศ์ ตาสาย
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายอำนาจ ขันธะปรีชา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายณัฐวุฒิ พรมไชยวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวิโรจน์ กัลยา
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายเอกพงษ์ ใหม่ห้อง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายศุกร์ภชัย เทพอุดม
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นางสาวเขมกร เทพนัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ