กองการศึกษา
นายวิชาญ ไอศวรรยานนท์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก(รักษาการ) หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายสุรเดช ชัยธิสาร
เจ้าพนักงานธุรการ
นาย ณัฐพงศ์ อุดปิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางรุ่งนภา ภัทรศักดากุล
ครู
นางสาวพิมลรัตน์ แซ่ลี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอารีวรรณ คันศร
ครู (บ้านป่าคาสุขใจ)
นางสาวจุฬาภรณ์ กัลยา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (บ้านป่าคาสุขใจ)
นางสาวสุวิจิตรา เดชรส
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (บ้านป่าคาสุขใจ)
นางสาวกุหลาบ เชอมือ
ครู (บ้านอาแบ)
นางเขมิกา รุ่งลักษมี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (บ้านอาแบ)
นางสาวเรืองวิไล เชอมือ
ครู (บ้านพนาสวรรค์)
นางสาวภัสรา แซ่จ๋าว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (บ้านพนาสวรรค์)
นางสาวอุชุญา จิระภัทรธร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (บ้านพนาสวรรค์)
นางเสาวรักษ์ คำภิละ
ครู (บ้านแม่เด๋อ)
นางสาวสุพรรษา ไชยชมภู
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (บ้านแม่เต๋อ)
นางสาวนิชาภัทร สว่างถาวรกุล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (บ้านแม่จันหลวง)
นางสาวมาลีวัลย์ พิสัยเลิศ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (บ้านแม่จันหลวง)